Language of document :

Euroopa Komisjoni 3. mail 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda laiendatud koosseisus) 24. veebruari 2021. aasta otsuse peale kohtuasjas T-161/18: Braesch jt versus komisjon

(kohtuasi C-284/21 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Bouchagiar ja K. Blanck)

Teised menetlusosalised: Anthony Braesch, Trinity Investments DAC, Bybrook Capital Master Fund LP, Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP, Bybrook Capital Badminton Fund LP

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul

tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

teha ise esimeses kohtuastmes esitatud hagi suhtes lõplik kohtuotsus ja lükata hagi vastuvõetamatuse tõttu tagasi; ning

mõista kohtukulud välja teistelt menetlusosalistelt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant esitab apellatsioonkaebuse põhjendamiseks ühe väite.

Apellandi sõnul on Üldkohus rikkunud riigiabi menetlust reguleeriva määruse1 artikli 108 lõiget 2 ja artikli 1 punkti h, kuna liigitas esimese kohtuastme hagejad vääralt „asjasse puutuvateks isikuteks“ või „huvitatud poolteks“.

Selle põhjal järeldas Üldkohus ekslikult, et esimese kohtuastme hagejatel oli õigus esitada ELTL artikli 263 alusel hagi komisjoni 4. juuli 2017. aasta otsuse peale C(2017) 4690 (final) riigiabi SA.47677 (2017/N) kohta, millega viimane tunnistas Itaalia poolt Banca Monte dei Paschi di Sienale antud riigiabi kokkusobivaks.

____________

1 Nõukogu 13. juuli 2015. aasta määrus (EL) 2015/1589, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 kohaldamiseks (ELT 2015, L 248, lk 9).