Language of document :

4. mail 2021 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Prantsuse Vabariik

(kohtuasi C-286/21)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: O. Beynet, M. Noll-Ehlers)

Kostja: Prantsuse Vabariik

Hageja nõuded

Käesolevas kohtuasjas palub komisjon Euroopa Kohtul tuvastada

esiteks, et kuna Prantsuse Vabariik on alates 1. jaanuarist 2005 süstemaatiliselt ja pidevalt ületanud tahkete peenosakeste (PM10) päevast piirtaset Priisi linnastu õhukvaliteeditsoonis (FR04A01/FR11ZAG01) ja 1. jaanuarist 2005 kuni 2016. aastani k.a tsoonis Martinique/Fort-de-France (FR39N10/FR02ZAR01), siis rikub Prantsuse Vabariik endiselt kohustusi, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiivi 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta1 artikli 13 lõikest 1 koostoimes direktiivi XI lisaga;

teiseks, et Prantsuse Vabariik on nendes kahes tsoonis alates 11. juunist 2010 rikkunud kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2008/50/EÜ artikli 23 lõike 1 teisest lõigust koostoimes selle direktiivi XV lisaga, ning eelkõige kohustust tagada, et piirtasemete ületamise ajavahemik jääks võimalikult lühikeseks.

Väited ja peamised argumendid

Pariisi puhul ei ole päevast piirtaset pidevalt järgitud alates 2005. aastast kuni ajani, mille kohta viimased andmed on kättesaadavad, st 2019. aastani. Peale selle võib tõdeda, et Pariisi tsoonis on päevaste piirtaseme ületamiste arv kõrge (ületamiste arv on lubatust kaks korda suurem) ja Martinique’i tsooni puhul ei järgitud päevast piirtaset kuni 2016. aastani pidevalt (v.a 2008. aasta).

Priisi ja Martinique’i tsoonides ületati PM10 piirtaset põhjendatud arvamuses antud tähtaja lõppemise ajal. Sel ajal oleks Prantsusmaa pidanud koostama ja esitama kavasid. Analüüs näitab, et Prantsusmaa ei ole neid kavasid koostanud. Prantsusmaa võetud meetmed (riiklikul ja kohalikul tasandil) pole võimaldanud tagada, et ületamise ajavahemik jääks võimalikult lühikeseks, nagu seda nõuavad direktiivi 2008/50/EÜ sätted.

____________

1 ELT 2008, L 152, lk 1.