Language of document :

2021 m. balandžio 23 d. Högsta domstolen (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Norra Stockholm Bygg AB / Per Nycander AB

(Byla C-268/21)

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Högsta domstolen

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Norra Stockholm Bygg AB

Kita kasacinio proceso šalis: Per Nycander AB

Kitas byloje dalyvaujantis asmuo: Entral AB

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Bendrojo duomenų apsaugos reglamento1 6 straipsnio 3 ir 4 dalyse taip pat nustatomas reikalavimas nacionaliniams procesinės teisės aktams, susijęs su pareiga atskleisti informaciją?

2.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas reiškia, kad taip pat reikia atsižvelgti į duomenų subjektų interesus, kai reikia priimti sprendimą dėl informacijos atskleidimo, kuris apima asmens duomenų tvarkymą? Ar tokiomis aplinkybėmis Sąjungos teisėje nustatyti kokie nors reikalavimai, kaip konkrečiai reikėtų priimti šį sprendimą?

____________

1 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016, p. 1).