Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Budapest Környéki Törvényszék (Ungarn) den 28. april 2021 – WD mod Agrárminiszter

(Sag C-273/21)

Processprog: ungarsk

Den forelæggende ret

Budapest Környéki Törvényszék

Parter i hovedsagen

Sagsøger: WD

Sagsøgt: Agrárminiszter

Præjudicielt spørgsmål

Med sit eneste præjudicielle spørgsmål ønsker den forelæggende ret oplyst, om artikel 32, stk. 2, litra a) og b), i forordning nr. 1307/2013 1 skal fortolkes således, at et areal, der ifølge ejendomsregistret er blevet klassificeret som en »flyveplads, der er blevet udtaget fra landbrugsbedriften«, og hvor der ikke længere udøves nogen aktivitet knyttet til en flyveplads, skal anses for fortrinsvis at være anvendt til landbrugsaktiviteter, hvis der udøves hold af husdyr til landbrugsformål på det nævnte areal.

____________

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17.12.2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådet forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådet forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT 2013, L 347, s. 608).