Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Østre Landsret (Danska) 28. aprila 2021 – Dansk Akvakultur, v imenu AquaPri A/S/Miljø- og Fødevareklagenævnet

(Zadeva C-278/21)

Jezik postopka: danščina

Predložitveno sodišče

Østre Landsret

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Dansk Akvakultur, v imenu AquaPri A/S

Tožena stranka: Miljø- og Fødevareklagenævnet

Intervenient: Landbrug & Fødevarer (in support of AquaPri A/S)

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba [prvi stavek] člena 6(3) Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (direktiva o habitatih)1 razlagati tako, da se uporablja v položaju, kot je v obravnavani zadevi, ko je zaprošeno za dovoljenje za nadaljnje obratovanje obstoječe ribogojnice, kjer dejavnost ribogojnice ter izpust dušika in drugih hranilnih snovi ostajata nespremenjena glede na dejavnost in izpust, ki sta bila odobrena leta 2006, vendar pri izdaji prejšnjega dovoljenja za ribogojnico ni bila opravljena presoja celotne dejavnosti in kumulativnih učinkov vseh ribogojnic na območju, saj so pristojni organi ocenili le skupni dodatni izpust dušika itd. iz zadevne ribogojnice?

2.    Ali je za odgovor na prvo vprašanje za predhodno odločanje upoštevno, da nacionalni načrt upravljanja povodja za obdobje 2015–2021 upošteva obstoj ribogojnic na območju, tako da dodeljuje določeno količino dušika, s čimer zagotavlja, da lahko obstoječe ribogojnice na območju uporabljajo trenutno veljavna dovoljenja za izpuste in da dejanski izpust iz ribogojnic ostaja znotraj omejitev?

3.    Če je treba v položaju, kot je v obravnavani zadevi, opraviti presojo v skladu s [prvim stavkom] člena 6(3) direktive o habitatih, ali se od pristojnega organa v zvezi s to presojo zahteva, da upošteva omejitve izpusta dušika, dodeljene v načrtu upravljanja povodja za obdobje 2015–2021, ter kakršne koli druge upoštevne informacije in presoje, ki bi za območje lahko izhajale iz načrta upravljanja povodja ali načrta Natura 2000?

____________

1 UL 1992 L 206, str. 7.