Language of document :

Преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Литва), постъпило на 30 април 2021 г. — P.I./Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

(Дело C-280/21)

Език на производството: литовски

Запитваща юрисдикция

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Страни в главното производство

Въззивник: P.I.

Въззиваем: Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Преюдициален въпрос

Може ли противопоставянето на незаконно действаща група, която упражнява корупционно влияние и оказва натиск чрез държавния апарат върху търсещото убежище лице и срещу която не могат да се използват ефективни правни средства за защита поради широкоразпространената корупция в страната, да се приравни на изразяване на политическо мнение по смисъла на член 10 от Директива 2011/95/ЕС1 ?

____________

1 Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (OB L 337, 2011 г., стр. 9.)