Language of document :

Преюдициално запитване от Landesgericht Salzburg (Австрия), постъпило на 5 май 2021 г. — FC/FTI Touristik GmbH

(Дело C-287/21)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landesgericht Salzburg

Страни в главното производство

Жалбоподател: FC

Ответник: FTI Touristik GmbH

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 12, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги1 (наричана по-нататък „Директивата“) да се тълкува в смисъл, че по принцип пътуващият може да прекрати договора за пакетно туристическо пътуване на основание наличието на „непредотвратими и извънредни обстоятелства“ само непосредствено преди началото на пътуването, или според конкретния случай е допустимо това да се направи и 3—4 месеца по-рано?

Ако изявлението за прекратяване на договора може по принцип да се прави без ограничения във времето, възникват и следните въпроси:

a)    за прогнозата, която следва да се направи от гледна точка на пътуващия по отношение на планирания период на пътуване като част от преценка ex ante, достатъчно ли е да може вече с известна степен на сигурност да се предвидят упоменатите обстоятелства и произтичащите от тях пречки, а ако рискът вече е настъпил — да не може с голяма степен на сигурност да се очаква съществено подобрение, и

б)    трябва ли да се приеме, че дори евентуално да е направил преждевременно изявлението си за прекратяване на договора, пътуващият не следва да понася разходи за прекратяването му, ако обстоятелствата, които наистина са били налице още към момента на изявлението за прекратяване на договора, всъщност едва непосредствено преди началото на пътуването са показали, че пътуващият в крайна сметка изобщо не може да осъществи пътуването или че би било неприемливо за него да участва в това пътуване?

Когато се преценява дали са налице непредотвратими и извънредни обстоятелства, настъпили в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет, трябва ли да се приеме:

a)    че са релевантни само обективните обстоятелства, или наред с тях следва да се вземат предвид и субективните обстоятелства за пътуващия, например в случая особената цел на пътуването и воденето на две малки деца, и

б)    че при оценката на вероятния риск в периода на пътуване наред с отпътуването и връщането е релевантна преди всичко дестинацията Сардиния, а не останалата част от Италия?

Отпада ли правото на безплатно прекратяване на договора, ако посочените от пътуващия обстоятелства са били налице или е можело да се предвидят още към момента на резервацията, и може ли това най-малкото да наложи прилагането на по-строг критерий за преценка на приемливостта на дадена пречка?

Ако не са изпълнени предпоставките за безплатно прекратяване на договора, възниква въпросът дали предвидените в договора „разумни по размер стандартни такси“ по смисъла на член 12, параграф 1 от Директивата трябва само да са в границите на обичайните за сектора проценти предвид досегашната практика, или винаги е необходимо да се проверява какви разходи се очаква да бъдат спестени и какви приходи се очаква да бъдат получени от алтернативното пласиране на пътническите услуги в конкретния случай, което изисква организаторът да разкрие данните, въз основа на които се правят тези изчисления?

Може ли при преценката дали е разумен размерът на предвидените в договора стандартни такси за прекратяване да се прилага националното право, което предвижда да се определи сума по свободна преценка на съда, ако обратното би довело до прекомерно утежняване на процеса?

Член 12, параграф 1, последно изречение от Директивата, съгласно който по искане на пътуващия организаторът представя обосновка за размера на таксите за прекратяване на договора, отнася ли се и до уговорената като фиксиран процент такса за прекратяване на договора и какви са правните последици от неизпълнението или неточното изпълнение на това задължение от страна на организатора?

Организаторът ли носи тежестта да посочи и докаже фактите във връзка с въпроса дали е разумна уговорената като фиксиран процент такса за прекратяване на договора, или винаги пътуващият трябва да възрази и да докаже какво обичайно би спестил организаторът в зависимост от момента на прекратяването на договора и какво обичайно би могъл да спечели от алтернативната продажба на пътническите услуги?

____________

1 Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги, за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета (OB L 326, 2015 г., стр. 1).