Language of document : ECLI:EU:F:2010:81

PERSONALERETTENS DOM (Anden Afdeling)

8. juli 2010

Sag F­130/06

Stefano Sotgia

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag — tjenestemænd — udnævnelse — midlertidigt ansatte udnævnt til tjenestemænd — ansøgere opført på en reserveliste før den nye vedtægts ikrafttræden — indplacering i lønklasse i henhold til de nye mindre gunstige regler — artikel 5, stk. 4, og artikel 12, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Stefano Sotgia har nedlagt påstand om annullation af Kommissionens afgørelse af 11. april 2006 om at udnævne ham til fuldmægtig på prøve med indplacering i lønklasse A*6, løntrin 2 med virkning fra den 16. april 2006.

Udfald: Kommissionen frifindes. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd — ansættelse — udnævnelse i lønklasse — indførelse af en ny karrierestruktur ved forordning nr. 723/2004 — overgangsbestemmelser om indplacering i lønklasse

(Tjenestemandsvedtægten, art. 31, stk. 1; bilag XIII, art. 5, stk. 2 og 4, art. 12, stk. 3, og art. 13, stk. 1; Rådets forordning nr. 723/2004)

2.      Tjenestemænd — ansættelse — udnævnelse i lønklasse — indførelse af en ny karrierestruktur ved forordning nr. 723/2004 — overgangsbestemmelser om indplacering i lønklasse

(Tjenestemandsvedtægten, bilag XIII, art. 5, stk. 4; Rådets forordning nr. 723/2004)

1.       Artikel 5, stk. 4, i bilag XIII til vedtægten omhandler midlertidigt ansatte, der er opført »på en liste over ansøgere, der er egnede til at blive overført til en anden kategori«, eller som er »opført på en reserveliste over ansøgere, der har bestået en intern udvælgelsesprøve«. Selv om en udvælgelsesprøve »med henblik på overgang til en anden kategori« efter sin karakter udgør en intern udvælgelsesprøve, skal den nævnte bestemmelse fortolkes således, at den tillægges direkte virkning, idet det i videst mulige omfang skal undgås, at bestemmelsen fortolkes således, at den bliver indholdsløs. Lovgiver har med udtrykket »intern udvælgelsesprøve« haft til hensigt at henvise til de udvælgelsesprøver, der gennemføres med henblik på udnævnelsen til tjenestemænd, hvis formål i overensstemmelse med samtlige bestemmelser i vedtægten om adgangen til ansættelse i EU’s offentlige tjeneste er at sikre, at ansatte, der allerede har en vis erfaring ved en institution, og som har bevist, at de er egnede til at besætte de ledige stillinger, kan ansættes som tjenestemænd. Denne fortolkning underbygges af ordlyden af artikel 5, stk. 2, i bilag XIII til vedtægten, hvori alene nævnes de tjenestemænd, der er opført »på en liste over ansøgere, der er egnede til at blive overført til en anden kategori«, og ikke de tjenestemænd, der er »opført på en reserveliste over ansøgere, der har bestået en intern udvælgelsesprøve«. Det ville ikke give mening at henvise til den sidstnævnte gruppe af tjenestemænd, da det netop ikke er nødvendigt at udnævne ansatte, der allerede er tjenestemænd, til tjenestemænd.

For at artikel 5, stk. 4, i bilag XIII til vedtægten kan finde anvendelse, kræves, at der sker en overførsel fra den »tidligere kategori« til den »nye kategori« enten efter afholdelsen af en udvælgelsesprøve, der indebærer oprettelsen af en »liste over ansøgere, der er egnede til at blive overført til en anden kategori«, eller en intern udvælgelsesprøve med henblik på udnævnelse til tjenestemænd, der har medført en sådan overførsel til en anden kategori. Lovgiver har således i forbindelse med udøvelsen af det vide skøn, som lovgiver har ved fastlæggelsen af overgangsbestemmelser og indplaceringskriterier, fraveget den almindelige regel om indplacering af nyansatte tjenestemænd i vedtægtens artikel 31, stk. 1, som suppleret af artikel 12, stk. 3, eller artikel 13, stk. 1, i bilag XIII til vedtægten, i forhold til de personer, der har bestået en udvælgelsesprøve og er opført på en reserveliste inden den 1. maj 2006, og som er ansat henholdsvis i perioden fra den 1. maj 2004 og den 30. april 2006 samt efter den 1. maj 2006, ved at bestemme, at muligheden for at blive indplaceret i en anden lønklasse end den lønklasse, der fremgår af meddelelsen om udvælgelsesprøven, skal forbeholdes de ansatte, der ansættes som tjenestemænd på prøve, og som allerede har en vis erfaring ved en institution, og som efter afholdelsen af den ovenfor nævnte udvælgelsesprøve har bevist, at de er egnede til at besætte en stilling i en højere kategori.

(jf. præmis 38, 39, 42 og 43)

Henvisning til:

Retten: 6. marts 1997, forenede sager T­40/96 og T­55/96, de Kerros og Kohn-Bergé mod Kommissionen, Sml. Pers. I­A, s. 47, og II, s. 135, præmis 45 og 46; 12. november 1998, sag T­294/97, Carrasco Benítez mod Kommissionen, Sml. Pers. I­A, s. 601, og II, s. 1819, præmis 51

2.       I mangel af præcise oplysninger herom foreligger der ikke holdepunkter for at antage, at lovgiver har ønsket at lade artikel 5, stk. 4, i bilag XIII til vedtægten omfatte de ansøgere, der har bestået en almindelig udvælgelsesprøve, der ud over tjenestemænd og ansatte, som også har adgang til at deltage i en sådan udvælgelsesprøve, er rettet mod ansøgere, som ikke er ansat ved Unionens institutioner. En bred fortolkning af artikel 5, stk. 4, i bilag XIII til vedtægten, der indebærer, at også ansøgere, der har bestået en udvælgelsesprøve, er omfattet af bestemmelsen, er endvidere ikke nødvendig for at sikre ligebehandling mellem midlertidigt ansatte, der har bestået henholdsvis en almindelig eller en intern udvælgelsesprøve. Det bemærkes, at midlertidigt ansatte, der har bestået en udvælgelsesprøve, som er afholdt for at besætte stillinger i den kategori, som de pågældende allerede er indplaceret i, befinder sig i den samme situation som de ansøgere, der har bestået en udvælgelsesprøve, hvis formål eller virkning er en overgang til en højere kategori og dermed en væsentlig forfremmelse i karrieren. Den omstændighed, at lovgiver ved at indføre artikel 5, stk. 4, i bilag XIII til vedtægten har ønsket, at midlertidigt ansatte undtagelsesvis skal kunne udnævnes til tjenestemænd på prøve i den lønklasse, hvori de var indplaceret i den tidligere kategori, indebærer ikke en vilkårlig eller åbenbart uhensigtsmæssig forskelsbehandling i lyset af det af lovgiver forfulgte mål i forhold til midlertidigt ansatte, som efter en almindelig udvælgelsesprøve ansættes i den kategori, hvori de allerede var indplaceret.

Det bemærkes endvidere, at en bred fortolkning af artikel 5, stk. 4, i bilag XIII til vedtægten vil kunne medføre, at der ikke sker ligebehandling af de personer, der har bestået den samme udvælgelsesprøve, og som ifølge retspraksis befinder sig i en tilsvarende faktisk og retlig situation, og som i mangel af objektiv begrundelse for en sådan forskelsbehandling skal behandles ens, navnlig hvad angår indplacering i lønklasse. En forskel i behandlingen, der afhænger af, om ansættelsen sker før eller efter ikrafttrædelsen af den ændrede vedtægt, er imidlertid objektivt begrundet i nødvendigheden af at sikre, at EU-lovgiver frit på ethvert tidspunkt kan foretage de ændringer af vedtægten, som den anser for at være i overensstemmelse med tjenestens interesse, selv om de nye bestemmelser måtte være mindre gunstige for tjenestemændene end de gamle bestemmelser.

(jf. præmis 47-49)

Henvisning til:

Domstolen: 5. december 1974, sag 176/73, Van Belle mod Rådet, Sml. s. 1361, præmis 8; 22. december 2008, sag C­443/07 P, Centeno Mediavilla m.fl. mod Kommissionen, Sml. I, s. 10945, præmis 79

Retten: 9. juli 1997, sag T­92/96, Monaco mod Parlamentet, Sml. Pers. I­A, s. 195, og II, s. 573, præmis 55; 16. marts 2004, sag T­11/03, Afari mod ECB, Sml. Pers. I­A, s. 65, og II, s. 267, præmis 65; 11. juli 2007, sag T­58/05, Centeno Mediavilla m.fl. mod Kommissionen, Sml. II, s. 2523, præmis 86