Language of document :

Žaloba podaná 3. novembra 2006 - H/Rada

(Vec F-127/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: H (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Rady z 15. marca 2006 o povinnom odchode žalobkyne do dôchodku k 31. marcu 2006 v časti, kde sa jej priznáva nárok na invalidný dôchodok na základe článku 78 prvého odseku služobného poriadku,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa, o ktorej odchode do dôchodku od 30. apríla 2003 sa rozhodlo z dôvodu jej invalidity, bolo opätovne prijatá do služobného pomeru 1. novembra 2004. Po viacerých neprítomnostiach z dôvodu choroby Rada znova rozhodla o povinnom odchode žalobkyne do dôchodku a priznala jej invalidný dôchodok na základe článku 78 prvého odseku služobného poriadku počnúc 1. aprílom 2006.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa tvrdí, že posudková komisia nerozhodla o pôvode choroby či o prípadnom vzťahu medzi zhoršením jej choroby a jej pracovnými podmienkami. Za týchto okolností Rada nedisponovala potrebnými dôkazmi na určenie, či žalobkyňa mala nárok na invalidný dôchodok na základe článku 78 prvý odsek štatútu alebo na invalidný dôchodok na základe piateho odseku tohto istého článku. Uskutočnenie výberu, ktorý je pre žalobkyňu menej výhodný, Radou je preto nezákonné.

Okrem toho došlo podľa žalobkyne v napadnutom rozhodnutí k nesprávnemu právnemu posúdeniu vo vzťahu k povahe choroby, ktorá sa zhoršila návratom do práce a stresom spojeným s plnením pracovných úloh.

____________