Language of document :

Sag anlagt den 16. november 2006 - Salvador Roldán mod Kommissionen

(Sag F-129/06)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Rocío Salvador Roldán (Bruxelles, Belgien) (ved lawyers F. Tuytschaever og H. Burez)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

-    Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse som svar på den af sagsøgeren indgivne klage (Nr. R/320/06) af 18. august 2006.

-    Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren de beløb, der svarer til det udlandstillæg, hun er berettiget til, med virkning fra den 1. april 2006, med tillæg af morarenter 7% p.a. fra det enkelte beløbs forfaldsdato til betaling sker.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Søgsmålet er baseret på to søgsmålsgrunde:

1)    Sagsøgeren har anfægtet Kommissionens konklusion, hvorefter hun ikke opfylder de betingelser, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, litra a), andet led, i vedtægtens bilag VII for betaling af udlandstillæg. Sagsøgeren har anført, at det i den anfægtede afgørelse urigtigt lægges til grund, at hun havde bopæl på en varig måde i Belgien i referenceperioden. Ifølge sagsøgeren medfører hendes levering af tjenesteydelser til et internationalt advokatfirma i Belgien navnlig ikke, at hun havde oprettet varig tilknytning til denne medlemsstat.

2)    Sagsøgeren har anført, at den anfægtede afgørelse skal annulleres, fordi den tilsidesætter princippet om forbud mod forskelsbehandling. Sagsøgeren har for det første fremsat en ulovlighedsindsigelse vedrørende artikel 4, stk. 1, litra a), andet led, i vedtægtens bilag VII. Hun har anført, at denne bestemmelse uretmæssigt gør forskel mellem på den ene side tjenestemænd, som i den samme medlemsstat, hvori de blev ansat af en fællesskabsinstitution, gjorde tjeneste for en anden stat eller en international organisation, og på den anden side tjenestemænd, så som sagsøgeren, hvis situation også er karakteriseret ved manglende varig tilknytning til den medlemsstat, de arbejdede i, før de blev ansat af en fællesskabsinstitution. Sagsøgeren har dernæst anført, at Kommissionen har anvendt ovennævnte bestemmelse diskriminerende, idet den ikke tog hensyn til de personlige omstændigheder vedrørende sagsøgeren, som viste, at hun ikke havde haft til hensigt at skabe varig tilknytning til Belgien.

____________