Language of document :

2006. november 16-án benyújtott kereset - Salvador Roldán kontra Bizottság

(F-129/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Rocío Salvador Roldán (Brüsszel, Belgium) (képviselők: F. Tuytschaever és H. Burez ügyvéd)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes által benyújtott R/320/06. sz. panaszt elutasító 2006. augusztus 18-i határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest arra, hogy fizesse meg a felperesnek a 2006. április 1-jétől járó külföldi munkavégzési támogatást, valamint annak az esedékességtől a tényleges kifizetés napjáig számított 7%-os kamatát;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A kereset két jogalapon nyugszik:

1) A felperes vitatja a Bizottság azon megállapítását, hogy nem felel meg a külföldi munkavégzési támogatásra vonatkozó, a személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdése a) pontjának második alpontjában foglalt feltételnek. A felperes álláspontja szerint a megtámadott határozat tévesen tartalmazza azt, hogy a referencia-időszakban szokásos tartózkodási helye Belgium volt. Véleménye szerint abból, hogy egy belgiumi székhelyű nemzetközi ügyvédi irodának nyújtott szolgáltatásokat, nem következik, hogy tartós köteléke lenne e tagállammal.

2) A felperes előadja, hogy a megtámadott határozatot meg kell semmisíteni, mivel az sérti a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét. Elsőként a személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdése a) pontja második alpontjának jogellenességére hivatkozik. Álláspontja szerint e rendelkezés tisztességtelenül tesz különbséget egyrészt azon tisztviselők között, akik ugyanabban a tagállamban nyújtottak egy másik tagállam vagy nemzetközi szervezet részére szolgáltatást, mint amelyben felvételt nyertek valamely európai intézménybe, illetve azon tisztviselők között, akik - a felpereshez hasonlóan - az európai intézménybe való felvételüket megelőzően nem rendelkeztek tartós kötelékkel azon tagállammal, amelyben dolgoztak. Másodsorban a felperes előadja, hogy a Bizottság a fenti rendelkezést megkülönböztető módon alkalmazta, mivel nem vette figyelembe a felperes személyes körülményeit, amelyek alátámasztották, hogy nem kívánt tartós köteléket létrehozni Belgiumban.

____________