Language of document :

Tožba, vložena 16. novembra 2006 - Salvador Roldán proti Komisiji

(Zadeva F-129/06)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Rocío Salvador Roldán (Bruselj, Belgija) (zastopnika: F. Tuytschaever in H. Burez, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi odločba organa, pristojnega za imenovanja (OPI), izdana na podlagi pritožbe tožeče stranke (št. R/320/06) z dne 18. avgusta 2006;

toženi stranki naj se naložilo plačilo zneska, ki ustreza izselitvenemu dodatku, do katerega je upravičena, in sicer z učinkom od 1. aprila 2006, skupaj s 7-odstotnimi zamudnimi obrestmi od dneva zapadlosti posameznega dolgovanega zneska do dneva plačila;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožba temelji na dveh tožbenih razlogih:

1) Tožeča stranka izpodbija Komisijino ugotovitev, da tožeča stranka ne izpolnjuje pogojev za plačilo izselitvenega dodatka, navedenih v členu 4(1)(a), druga alinea, Priloge VII h Kadrovskim predpisom. Tožeča stranka zatrjuje, da izpodbijana odločba nepravilno navaja, da je v zadevnem obdobju običajno prebivala v Belgiji. Natančneje, po mnenju tožeče stranke dejstvo, da je uporabljala storitve mednarodne odvetniške pisarne s sedežem v Bruslju, ne pomeni, da je vzpostavila trajne vezi v tej državi članici.

2) Tožeča stranka zatrjuje, da bi bilo izpodbijano odločbo treba razglasiti za nično, ker krši načelo prepovedi diskriminacije. Prvič, tožeča stranka zatrjuje nezakonitost člena 4(1)(a), druga alinea, Priloge VII h Kadrovskim predpisom. Zatrjuje, da ta določba neupravičeno razlikuje med, na eni strani, uradniki, ki so v isti državi članici, v kateri so se zaposlili pri evropski instituciji, opravljali naloge v službi druge države ali mednarodne organizacije, in, na drugi strani, uradniki - med katere sodi tudi tožeča stranka - pri katerih ni trajne vezi z državo članico, v kateri so delovali, preden so se zaposlili v evropski instituciji. Drugič, tožeča stranka zatrjuje, da je Komisija zgoraj navedeno določbo uporabilo diskriminatorno, saj ni upoštevala osebnih okoliščin tožeče stranke, ki dokazujejo, da ni nameravala vzpostaviti trajnih vezi v Belgiji.

____________