Language of document :

Beroep ingesteld op 30 oktober 2006 - Mangazzù / Commissie

(Zaak F-126/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Salvatore Mangazzù (Brussel, België) (vertegenwoordigers: T. Bontinck en J. Feld, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietigverklaring van het individuele besluit betreffende de overgang van de hoedanigheid van tijdelijk functionaris naar die van ambtenaar, in de vorm van een aanstellingsbesluit dat op 1 januari 2006 is ingegaan en op 13 januari 2006 is betekend;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Nadat verzoeker een aantal jaren als tijdelijk functionaris in de rang A 5 en vervolgens A*11 bij de Commissie had gewerkt, is hij geslaagd voor algemeen vergelijkend onderzoek COM/A/18/04, bekendgemaakt op 21 april 2004 en bestemd voor de vorming van een aanwervingreserve van administrateurs van de loopbaan A7/A6. Dientengevolge is hij als ambtenaar aangesteld in hetzelfde ambt dat hij als tijdelijk functionaris bekleedde en krachtens bijlage XIII bij het Statuut ingedeeld in de rang A*6, salaristrap 2.

Tot staving van zijn beroep stelt hij dat de artikelen 31 en 62 van het Statuut alsmede de artikelen 5 en 2 van bijlage XIII bij het Statuut zijn geschonden.

Voorts beroept hij zich op schending van de beginselen van gewettigd vertrouwen, van het behoud van verkregen rechten en van het beginsel van gelijke behandeling.

____________