Language of document :

24. novembril 2006 esitatud hagi - Steinmetz versus komisjon

(Kohtuasi F-131/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Robert Steinmetz (Luxembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat J. Choucroun)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada komisjoni 21. veebruari 2006. aasta otsus, millega keelduti pooltevahelise kokkuleppe täielikust täitmisest;

mõista komisjonilt hageja kasuks sümboolne summa üks euro vaidlustatud otsusega tekitatud moraalse kahju hüvitamiseks;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja sõlmis komisjoniga kokkuleppe kohtuasjas T-155/05 1 Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtule esitatud vaidluse rahumeelseks lahendamiseks.

Hageja väitel on komisjon kokkuleppe tingimusi täitnud vaid osaliselt.

Hagi põhjendustes viitab ta eelkõige seaduslikkuse ja pacta sunt servanda põhimõtete rikkumisele, õiguspärase ootuse kaitsekohustuse, hoolitsemiskohustuse ning hea halduse põhimõtte rikkumisele komisjoni poolt.

____________

1 - ELT C 155, 25.6.2006, lk 26.