Language of document :

EU-Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 14. december 2007 - Steinmetz mod Kommissionen

(Sag F-131/06) 1

(Personalesag - tjenestemænd - forlig - opfyldelse af en aftale - nægtelse af godtgørelse af udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse - åbenbart, at sagen må afvises - manglende søgsmålsinteresse - fordeling af sagsomkostningerne - udgifter, som er påført modparten unødvendigt eller af ond vilje)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Robert Steinmetz (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocat J. Choucroun)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Curall og K. Herrmann, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af Kommissionens afgørelse af 21. februar 2006 om afvisning af fuldt ud at opfylde et mellem parterne indgået forlig i forbindelse med sag T-155/05, som var indbragt for De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans.

Konklusion

Sagen afvises.

Robert Steinmetz bærer sine egne omkostninger med undtagelse af 500 EUR.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber bærer sine egne omkostninger samt Robert Steinmetz' udgifter med et beløb på 500 EUR.

____________

1 - EUT C 326 af 30.12.2006, s. 86.