Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 14. detsembri 2007. aasta määrus - Steinmetz versus komisjon

(Kohtuasi F-131/06)1

(Avalik Teenistus - Ametnikud - Kohtuväline kokkulepe - Kokkuleppe täitmine - Keeldumine hüvitada lähetuse raames tekkinud kulud - Ilmselge vastuvõetamatus - Menetluse algatamise huvi puudumine - Kohtukulude jaotus - Põhjendamatult või pahatahtlikult tekitatud kohtukulud)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Robert Steinmetz (Luksembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat J. Choucroun)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja K. Herrmann)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada komisjoni 21. veebruari 2006. aasta otsus, millega keelduti täielikult täitmast poolte vahel sõlmitud kohtuvälist kokkulepet kohtuasjas T-155/05 Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtule esitatud vaidluse lahendamiseks.

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

R. Steinmetz kannab ise oma kohtukulud, välja arvatud summas 500 eurot.

Euroopa Ühenduste Komisjon kannab lisaks oma kohtukuludele ka R. Steinmetza kohtukulud 500 euro ulatuses.

____________

1 - ELT C 326, 30.12.6, lk 86.