Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 14 grudnia 2007 r. - Steinmetz przeciwko Komisji

(Sprawa F-131/06)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Ugoda - Wykonanie postanowień ugody - Odmowa zwrotu kosztów poniesionych w ramach podróży służbowej - Oczywista niedopuszczalność - Brak interesu prawnego - Podział kosztów - Nieuzasadnione koszty i koszty spowodowane w złej woli)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Robert Steinmetz (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: J. Choucroun, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i K. Herrmann, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 21 lutego 2006 r. odmawiającej wykonania w całości ugody zawartej przez strony w sprawie T-155/05 wniesionej do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

R. Steinmetz ponosi własne koszty z wyjątkiem kwoty 500 EUR.

Komisja zostaje obciążona własnymi kosztami oraz koszami poniesionymi przez R. Steinmetza w wysokości 500 EUR

____________

1 - Dz.U. C 326 z 30.12.06 str. 86