Language of document : ECLI:EU:F:2007:234

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

zo 14. decembra 2007

Vec F‑131/06

Robert Steinmetz

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Urovnanie sporu zmierom – Vykonanie dohody – Zamietnutie náhrady výdavkov vynaložených v rámci služobnej cesty – Zjavná neprípustnosť – Nedostatok záujmu na konaní – Rozdelenie trov konania – Bezdôvodne alebo úmyselne spôsobené výdavky“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou R. Steinmetz navrhuje jednak zrušiť rozhodnutie Komisie z 21. februára 2006, ktorým bolo odmietnuté vykonanie v celom rozsahu dohody uzavretej v rámci urovnania sporu zmierom medzi účastníkmi konania pred Súdom prvého stupňa vo veci T‑155/05, a jednak zaplatiť symbolické jedno euro ako náhradu nemajetkovej ujmy, ktorú údajne utrpel

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. Žalobca znáša svoje vlastné trovy konania, s výnimkou sumy 500 eur. Komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť časť trov konania žalobcu vo výške 500 eur.

Abstrakt

1.      Konanie – Prípustnosť procesných dokumentov – Posúdenie v čase predloženia dokumentu

(Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 114)

2.      Úradníci – Žaloba – Žaloba nerešpektujúca obsah uzatvoreného zmieru, ktorý predtým viedol k späťvzatiu žaloby – Nedostatok záujmu na konaní

1.      Rovnako ako sa prípustnosť žaloby posudzuje v čase jej podania, prípustnosť iných procesných dokumentov, akým je aj akt, ktorým sa vzniesla námietka neprípustnosti, sa posudzuje v čase ich podania. Takýto výklad zabezpečuje dodržiavanie zásad právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery.

(pozri bod 27)

Odkaz:

Súdny dvor: 27. novembra 1984, Bensider a i./Komisia, 50/84, Zb. s. 3991, bod 8

Súd prvého stupňa: 8. októbra 2001, Stauner a i./Parlament a Komisia, T‑236/00 R II, Zb. s. II‑2943, bod 49; 9. júla 2003, Commerzbank/Komisia, T‑219/01, Zb. s. II‑2843, bod 61

2.      Ak v rámci sporu prejednávaného na Súde prvého stupňa niektorý účastník konania predloží žalovanej inštitúcii návrh na urovnanie sporu zmierom, s ktorým inštitúcia čiastočne súhlasí, a na základe tohto čiastočného súhlasu žalobca požiada o výmaz veci, ktorý Súd prvého stupňa vykoná, na dotknutého účastníka konania treba hľadieť tak, že súhlasil s posledným návrhom znenia zmieru predloženým inštitúciou a teda zanikol jeho právny záujem spochybniť obsah takej dohody tvrdením, že nezodpovedá tomu, ktorý pôvodne navrhoval.

Ak inštitúcia splnila v celom rozsahu svoje záväzky vyplývajúce z dohody, ktorá bola uzavretá v spore medzi touto inštitúciou a žalobcom, tomuto žalobcovi zanikol právny záujem jej vytýkať, že nedodržala podmienky danej dohody.

(pozri body 44 – 52)