Language of document : ECLI:EU:F:2007:166

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT (första avdelningen)

den 26 september 2007

Mål F-129/06

Rocío Salvador Roldán

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tjänstemän – Lön – Utlandstillägg – Villkor som föreskrivs i artikel 4.1 a i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna – Varaktig bosättning – Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund”

Saken: Talan väckt med stöd av artikel 236 EG och artikel 152 EA, genom vilken Rocio Salvador Roldán har yrkat ogiltigförklaring av det beslut som fattats av tillsättningsmyndigheten vid kommissionen den 18 augusti 2006 att avslå hennes klagomål av den 15 maj 2006 mot kommissionens beslut av den 6 april 2006 att inte tillerkänna henne utlandstillägg, samt yrkande att kommissionen ska förpliktas att erlägga belopp motsvarande detta tillägg från och med den 1 april 2006 jämte ränta.

Avgörande: Talan ogillas. Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

Sammanfattning

Tjänstemän – Lön – Utlandstillägg – Villkor för beviljande

(Tjänsteföreskrifterna, Bilaga VII, artikel 4.1 a)

Den varaktiga bosättningsort som det hänvisas till i artikel 4.1 a andra strecksatsen i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna för beviljande av utlandstillägg motsvarar den plats där han permanent eller varaktigt har etablerat sina huvudsakliga intressen med avsikt att denna situation skall hålla sig stabil. För att fastställa var någon är varaktigt bosatt är det nödvändigt att beakta alla de faktiska omständigheter som tillsammans utgör detta begrepp, bland annat den berörda tjänstemannens faktiska bosättningsort.

En persons tjänstgöringsort är, oavsett dess omfattning som självständigt kriterium vid tillämpning av artikel 4.1 a i bilaga VII i tjänsteföreskrifterna, en viktig ledtråd för att avgöra den varaktiga bosättningsorten.

Den omständigheten att en person kan ha haft för avsikt att söka anställning någon annanstans än i bosättningslandet ändrar inte fastställandet av vederbörandes varaktiga bosättningsort, om det är utrett att personen under hela referensperioden har behållit centrum för sina intressen på sin framtida anställningsort, där vederbörande var bosatt och där han eller hon under merparten av referensperioden utövade sin yrkesverksamhet. Ett sådant krav på en avsikt att stabilisera centrum för sina intressen ska inte tolkas så att den berörde tjänstemannen ska ha uteslutit att återvända till sitt ursprungsland eller att flytta vidare till ett annat land inom Europeiska unionen.

Att en tjänsteman har band till sitt ursprungsland, som till exempel att vederbörande äger en bil, gör läkarbesök, att föräldrarna äger fastigheter i landet, att tjänstemannen förnyar sina identitetshandlingar där, utövar sina medborgerliga rättigheter där, har sin skatterättsliga hemvist där och har förmögenhetsrättsliga intressen eller egendom där, såsom till exempel ett bankkonto, liksom att han eller hon besöker landet utgör endast vanliga band som personer behåller med det land där deras föräldrar är bosatta och där de själva varit bosatta under lång tid men är inte tillräckliga för att visa att den varaktiga bosättningsorten ligger i detta land.

(se punkterna 48, 51, 56 och 59)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 8 april 1992, Costacurta Gelabert mot kommissionen, T‑18/91, REG 1992 s. II‑1655, punkt 42; 28 september 1993, Magdalena Fernández mot kommissionen, T‑90/92, REG 1993, s. II‑971, punkt 30; 13 april 2000, Reichert mot parlamentet, T‑18/98, REGP 1993, s. I‑A‑73 och II‑309, punkt 25; 3 maj 2001, Liaskou mot rådet, T‑60/00, REGP 1993, s. I‑A‑107 och II‑489, punkterna 53 et 64; 13 september 2005, Recalde Langarica mot kommissionen, T‑283/03, REGP 2005, s. I‑A‑235 och II‑1075, punkt 114; 25 oktober 2005, Salazar Brier mot kommissionen, T‑83/03, REGP 2005, s. I‑A‑311 och II‑1407, punkterna 56 och 71 , föremål för överklagande till domstolen, C‑9/06 P; 27 september 2006, Koistinen mot komissionen, T‑259/04, REGP 2006, s. I-A-2-177 och  II‑A-2-879, punkt 34; 16 maj 2007, F mot kommissionen, T‑324/04, REGP 2007, s.I-A-2-0000 och  II‑A-2-0000, punkt 87