Language of document : ECLI:EU:F:2007:115

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПЪРВИ СЪСТАВ

НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

27 юни 2007 година

Дело F-127/06

H

срещу

Съвет на Европейския съюз

„Уреждане на спора по взаимно съгласие по инициатива на Съда на публичната служба — Заличаване“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която H иска да се отмени решението на Съвета от 15 март 2006 г., с което H е пенсионирана поради инвалидност

Решение: Заличава дело H/Съвет, F‑127/06, от регистъра на Съда на публичната служба. H понася една трета от направените от нея съдебни разноски. Съветът понася, освен направените от него съдебни разноски, и две трети от разноските на H.

Резюме

Длъжностни лица — Жалба — Уреждане на спора по взаимно съгласие пред Съда на публичната служба — Заличаване от регистъра

(член 87, параграф 5, втора алинея и член 98, първа алинея от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд)