Language of document : ECLI:EU:F:2007:115

POSTANOWIENIE PREZESA PIERWSZEJ IZBY

SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 27 czerwca 2007 r.

Sprawa F‑127/06

H

przeciwko

Radzie Unii Europejskiej

Polubowne rozstrzygnięcie z inicjatywy Sądu – Wykreślenie

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której H żąda stwierdzenia nieważności decyzji Rady z dnia 15 marca 2006 r. przenoszącej skarżącą z urzędu w stan spoczynku z powodu niezdolności do pracy.

Orzeczenie: Sprawa F‑127/06 H przeciwko Radzie zostaje wykreślona z rejestru Sądu. H pokryje jedną trzecią swoich kosztów postępowania. Rada pokryje, poza własnymi kosztami postępowania, dwie trzecie kosztów poniesionych przez H.

Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Ugoda przed Sądem do Spraw Służby Publicznej – Wykreślenie z rejestru

(regulamin Sądu Pierwszej Instancji, art. 87 § 5 akapit drugi, art. 98 akapitpierwszy)