Language of document : ECLI:EU:F:2008:133

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (първи състав)

4 ноември 2008 година

Дело F‑133/06

Luigi Marcuccio

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Искане за връщане на лични вещи — Решение за отхвърляне на жалбата на език, различен от родния език на длъжностното лице — Просрочена жалба — Явна недопустимост“

Предмет: Жалба на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г‑н Marcuccio в частност иска, от една страна, да се отмени решението на Комисията, с което се отхвърля искането му да бъдат доставени на настоящия му адрес вещите, оставени преди това в служебното жилище, което му е било предоставено във връзка с назначението му в делегацията на Комисията в Ангола, и от друга страна, институцията да бъде осъдена да му заплати обезщетение за вреди.

Решение: Отхвърля жалбата като явно недопустима. Осъжда жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Жалба — Срокове — Начален момент — Уведомление — Понятие

(член 91, параграф 3 от Правилника за длъжностните лица)

2.      Производство — Съдебни разноски — Необосновано или злонамерено причинени разходи

(член 87, параграф 3, втора алинея от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд; член 122 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)

1.      Не е неправомерно длъжностното лице да бъде уведомено за отхвърлянето на административната му жалба на език, който не е нито родният му език, нито езикът, на който е съставена тази жалба, при условие че заинтересованото лице е могло надлежно да се запознае с решението за отхвърлянето ѝ.

(вж. точка 42)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 7 февруари 2001 г., Bonaiti Brighina/Комисия, T‑118/99, Recueil FP, стр. I‑A‑25 и II‑97, точка 17

Съд на публичната служба — 13 декември 2007 г., Duyster/Комисия, F‑51/05 и F‑18/07, Сборник СПС, стр. I‑A‑1‑0000 и II‑A‑1‑0000, точка 57

2.      Когато длъжностното лице последователно е възпрепятствало усилията на администрацията, като е отказало да ѝ съдейства и без всякакво основание е избрало съдебния способ за решаване на спора, следва да се приложи член 87, параграф 3, втора алинея от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд, приложим mutatis mutandis към делата пред Съда на публичната служба, висящи към момента на влизането в сила на 1 ноември 2007 г. на Процедурния правилник на този съд, и съответно длъжностното лице да бъде осъдено да понесе всички разноски по производството.

(вж. точки 55, 56 и 58)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 17 май 2006 г., Marcuccio/Комисия, T‑241/03, Recueil FP, стр. I‑A‑2‑111 и II‑A‑2‑517, точка 65

Съд на публичната служба — 6 декември 2007 г., Marcuccio/Комисия, F‑40/06, Сборник СПС, стр. I‑A‑1‑000 и II‑A‑1‑000, точка 50, понастоящем обжалвано пред Първоинстанционния съд, дело T‑46/08 P