Language of document : ECLI:EU:F:2008:133

PERSONALERETTENS KENDELSE

(Første Afdeling)

4. november 2008

Sag F-133/06

Luigi Marcuccio

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – tjenestemænd – begæring om udlevering af personlige ejendele – afslag på klagen på et andet sprog end tjenestemandens modersmål – søgsmål anlagt for sent – åbenbart afvisningsgrundlag«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Luigi Marcuccio bl.a. har nedlagt påstand dels om annullation af Kommissionens afslag på hans anmodning om til sagsøgerens nuværende bopæl at levere de ejendele, han tidligere havde efterladt i den tjenestebolig, han havde fået tildelt, da han var tilknyttet Kommissionens delegation i Angola, dels om, at Kommissionen tilpligtes at betale ham erstatning.

Udfald: Søgsmålet afvises. Luigi Marcuccio betaler sagens omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – søgsmål – frister – begyndelsestidspunkt – meddelelse – begreb

(Tjenestemandsvedtægten, art. 91, stk. 3)

2.      Retspleje – sagsomkostninger – udgifter forvoldt unødvendigt eller af ond vilje

(Procesreglementet for Retten i Første Instans, art. 87, stk. 3, andet afsnit; Personalerettens procesreglement, art. 122)

1.      Meddelelsen af et afslag på en klage på et sprog, som hverken er tjenestemandens modersmål eller det sprog, hvorpå klagen er affattet, er lovlig på betingelse af, at den pågældende i fornødent omfang kan gøre sig bekendt hermed.

(jf. præmis 42)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 7. februar 2001, sag T-118/99, Bonaiti Brighina mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 25, og II, s. 97, præmis 17.

Personaleretten: 13. december 2007, forenede sager F-51/05 og F-18/07, Duyster mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A-1, s. 0000, og II-A-1, s. 0000, præmis 57.

2.      Artikel 87, stk. 3, andet afsnit, i procesreglementet for Retten i Første Instans, der finder tilsvarende anvendelse på sager, der verserer for Personaleretten før dens eget procesreglement trådte i kraft den 1. november 2007, bør finde anvendelse, hvorfor tjenestemanden tilpligtes at betale alle sagens omkostninger, idet han vedholdende har lagt hindringer i vejen for administrationen og afvist at samarbejde med denne, samt uden nogen berettigelse har valgt at indbringe sagen for Personaleretten.

(jf. præmis 55, 56 og 58)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 17. maj 2006, sag T-241/03, Marcuccio mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A-2, s. 111, og II-A-2, s. 517, præmis 65.

Personaleretten: 6. december 2007, sag F-40/06, Marcuccio mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A-1, s. 000, og II-A-1, s. 000, præmis 50, der er appelleret til Retten i Første Instans, sag T-46/08 P.