Language of document : ECLI:EU:F:2008:133

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(pierwsza izba)

z dnia 4 listopada 2008 r.

Sprawa F-133/06

Luigi Marcuccio

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Urzędnicy – Wniosek o zwrot mienia osobistego – Decyzja o oddaleniu zażalenia wydana w języku innym niż język ojczysty urzędnika – Skarga wniesiona z przekroczeniem terminu – Oczywista niedopuszczalność

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której L. Marcuccio żąda w szczególności, po pierwsze, stwierdzenia nieważności odmownej decyzji Komisji w sprawie wniosku o dostarczenie do jego obecnego miejsca zamieszkania mienia pozostawionego uprzednio w miejscu służbowego zakwaterowania, przydzielonego mu na czas, gdy był on zatrudniony w delegaturze Komisji w Angoli, a po drugie, zasądzenia od Komisji odszkodowania.

Orzeczenie: Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. Skarżący zostaje obciążony kosztami postępowania.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Skarga – Termin – Rozpoczęcie biegu terminu – Doręczenie – Pojęcie

(regulamin pracowniczy, art. 91 ust. 3)

2.      Postępowanie – Koszty – Koszty, które w rezultacie działania jednej strony, niemającego uzasadnionego powodu lub podjętego w złej wierze, poniosła druga strona

(regulamin Sądu Pierwszej Instancji, art. 87 § 3 akapit drugi; regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 122)

1.      Doręczenie decyzji o oddaleniu zażalenia w języku, który nie jest ani językiem ojczystym urzędnika, ani językiem, w którym zażalenie zostało napisane, jest zgodne z przepisami, pod warunkiem że zainteresowany był w stanie skutecznie się zapoznać z decyzją.

(zob. pkt 42)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑118/99 Bonaiti Brighina przeciwko Komisji, 7 lutego 2001 r., RecFP s. I‑A‑25, II‑97, pkt 17

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawy połączone F‑51/05 i F‑18/07 Duyster przeciwko Komisji, 13 grudnia 2007 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, pkt 57

2.      Należy zastosować art. 87 § 3 akapit drugi regulaminu Sądu Pierwszej Instancji, mającego odpowiednio zastosowanie do spraw zawisłych przed Sądem do spraw Służby Publicznej przed wejściem w życie w dniu 1 listopada 2007 r. jego własnego regulaminu i obciążyć całością kosztów postępowania urzędnika, który uporczywie dawał dowody obstrukcji w stosunku do administracji, odmawiając współpracy z nią i decydując się na wystąpienie na drogę sądową bez żadnego uzasadnienia.

(zob. pkt 55, 56, 58)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑241/03 Marcuccio przeciwko Komisji, 17 maja 2006 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑2‑111, II‑A‑2‑517, pkt 65

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑40/06 Marcuccio przeciwko Komisji, 6 grudnia 2007 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑000, II‑A‑1‑000, pkt 50, odwołanie w toku przed Sądem Pierwszej Instancji, sprawa T‑46/08 P