Language of document : ECLI:EU:F:2008:133

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (prvi senat)

z dne 4. novembra 2008

Zadeva F-133/06

Luigi Marcuccio

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Zahtevek za povrnitev premoženja – Zavrnitev pritožbe v drugem jeziku, kot je materni jezik uradnika – Nepravočasna vložitev tožbe – Očitna nedopustnost“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero L. Marcuccio predlaga predvsem, po eni strani, naj se za nično razglasi odločba Komisije o zavrnitvi njegovega zahtevka, da se mu na sedanje prebivališče dostavi premoženje, ki ga je pustil v službenem stanovanju, ki mu je bilo dodeljeno, ko je bil dodeljen v delegacijo Komisije v Angoli, in, po drugi strani, naj se instituciji naloži plačilo odškodnine.

Odločitev: Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.

Povzetek

1.      Uradniki – Tožba – Roki – Začetek – Vročitev – Pojem

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 91(3))

2.      Postopek – Stroški – Stroški, povzročeni brez razloga ali iz nagajanja

(Poslovnik Sodišča prve stopnje, člen 87(3), drugi pododstavek; Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 122)

1.      Vročitev odločbe o zavrnitvi pritožbe v jeziku, ki ni niti materni jezik uradnika niti jezik, v katerem je bila sestavljena pritožba, je pravilno opravljena, če se zainteresirana oseba z njo lahko učinkovito seznani.

(Glej točko 42.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 7 februar 2001, Bonaiti Brighina proti Komisiji, T-118/99, RecFP, str. I-A-25 in II-97, točka 17;

Sodišče za uslužbence: 13. december 2007, Duyster proti Komisiji, združeni zadevi F-51/05 in F-18/06, še neobjavljena v ZOdl. JU, točka 57.

2.      Treba je uporabiti člen 87(3), drugi pododstavek, Poslovnika Sodišča prve stopnje, ki se smiselno uporablja za zadeve, ki tečejo pred Sodiščem za uslužbence, pred začetkom veljavnosti poslovnika tega sodišča 1. novembra 2007, in plačilo vseh stroškov postopka naložiti uradniku, ki je vztrajno oviral upravo, s tem ko je zavračal sodelovanje z njo in se odločil za sodni postopek brez vsakršne utemeljitve.

(Glej točke 55, 56 in 58.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 17. maj 2006, Marcuccio proti Komisiji, T-241/03, ZOdl. JU, str. I-A-2-111 in II-A-2-517, točka 65;

Sodišče za uslužbence: 6. december 2007, Marcuccio proti Komisiji, F-40/06, še neobjavljen v ZOdl. JU, točka 50, zoper katerega je vložena pritožba pri Sodišču prve stopnje, zadeva T-46/08 P.