Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 8. júla 2010 - Magazzu/Komisia

(vec F-126/06)1

(Verejná služba - Úradníci - Vymenovanie - Dočasní zamestnanci vymenovaní za úradníkov - Uchádzači zapísaní na zozname úspešných uchádzačov výberového konania uverejneného pred nadobudnutím účinnosti nového služobného poriadku - Zaradenie do platovej triedy podľa nových menej výhodných predpisov - Nadobudnuté právo - Zásada zákazu diskriminácie - Články 2, 5 a 12 prílohy XIII služobného poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Salvatore Magazzu (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne T. Bontinck a J. Feld, advokáti, neskôr T. Bontick a S. Woog, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu z 13. decembra 2005, ktorým bol žalobca, dočasný zamestnanec zaradený do platovej triedy A*11 a úspešný uchádzač všeobecného výberového konania COM/A/18/04, vymenovaný za úradníka s platovou triedou A*6 platovým stupňom 2 v súlade s ustanoveniami prílohy XIII služobného poriadku

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý z účastníkov konania znáša vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 310, 16.12.2006, s. 32.