Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 8. júla 2010 - Sotgia/Komisia

(vec F-130/06)1

(Verejná služba - Úradníci - Vymenovanie - Dočasní zamestnanci vymenovaní za úradníkov - Uchádzači zapísaní na zozname úspešných uchádzačov pred nadobudnutím účinnosti nového služobného poriadku - Zaradenie do platovej triedy podľa nových menej výhodných predpisov - Článok 5 ods. 4 a článok 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Stefano Sotgia (Dublin, Írsko) (v zastúpení: pôvodne T. Bontinck a J. Feld, advokáti, neskôr T. Bontinck a S. Woog, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a H. Krämer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu s účinnosťou 16. apríla 2006, ktorým bol žalobca, dočasný zamestnanec v platovej triede A*11, ktorý uspel vo všeobecnom výberovom konaní EPSO/A/18/04, vymenovaný za úradníka s platovou triedou A*6, platovým stupňom 2, na základe uplatnenia ustanovení prílohy XIII služobného poriadku

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý z účastníkov konania znáša vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 326, 30.12.2006, s. 86.