Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 30 септември 2010 г. - van Heuckelom/ Европейска полицейска служба (Европол)

(Дело F-43/09)1

(Публична служба - Правилник за персонала на Европол - Член 29 - Повишаване със стъпка, предоставена въз основа на докладите за оценяване - Възражение за незаконосъобразност на решението за преустановяване на политиката на определяне на степени и стъпки - Правомощия съответно на директора и на управителния съвет на Европол - Право на преценка на директора на Европол - Ограничения)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Carlo van Heuckelom ('s-Gravenhage, Нидерландия) (представители: W. J. Dammingh и N. D. Dane, адвокати)

Ответник: Европейска полицейска служба (Европол) (представители: D. Neumann и D. El Khoury, подпомагани първоначално от B. Wägenbaur и R. Van der Hout, адвокати, впоследствие от B. Wägenbaur, адвокат)

Предмет

Отмяна на решението от 14 юли 2008 година, с което на жалбоподателя е предоставена само една стъпка за класиране в степен, както и на решението от 19 януари 2009 г., с което се отхвърля подадената срещу първото решение жалба.

Диспозитив

Отхвърля жалбата на г-н. van Heuckelom.

Осъжда всяка от страните да заплати направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 180, 1.8.2009 г., стр. 63.