Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 30 september 2010 - Van Heuckelom / Europese Politiedienst (Europol)

(Zaak F-43/09)1

(Openbare dienst - Statuut voor personeelsleden van Europol - Artikel 29 - Salaristrapverhoging toegekend op basis van beoordelingsrapporten - Exceptie van onwettigheid van besluit tot vaststelling van het beleid inzake de vaststelling van rangen en salaristrappen - Respectieve bevoegdheden van directeur en raad van bestuur van Europol - Beoordelingsvrijheid van directeur van Europol - Grenzen)

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: Carlo van Heuckelom ('s-Gravenhage, Nederland) (vertegenwoordigers: W. J. Dammingh en N. D. Dane, advocaten)

Verwerende partij: Europese Politiedienst (Europol) (vertegenwoordigers: D. Neumann en D. El Khoury, gemachtigden, aanvankelijk bijgestaan door B. Wägenbaur en R. Van der Hout, advocaten, vervolgens door B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van 14 juli 2008 om verzoeker slechts één salaristrap toe te kennen alsmede van het besluit van 19 januari 2009 houdende afwijzing van de klacht die tegen het eerste besluit is ingediend

Dictum

Het beroep van Van Heuckelom wordt verworpen.

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 180 van 1.8.2009, blz. 63.