Language of document :

Personaldomstolens dom av den 30 september 2010 - Carlo van Heuckelom mot Europeiska polisbyrån (Europol)

(Mål F-43/09)(1)

(Personalmål - Tjänsteföreskrifterna för anställda vid Europol - Artikel 29 - Befordran baserad på utvecklingsrapporter - Invändning om rättsstridighet vad avser policybeslutet om bestämning av lönegrader och löneklasser - Europols chefs respektive styrelses behörighet - Europols chefs utrymme för skönsmässig bedömning - Gränser)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Carlo van Heuckelom ('s-Gravenhage, Nederländerna) (ombud: advokaterna W. J. Dammingh och N. D. Dane)

Svarande: D. Neumann och D. El Khoury, inledningsvis biträdda av advokaterna B. Wägenbaur och R. Van der Hout, därefter av advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet av den 14 juli 2008 varigenom sökanden befordrades endast en löneklass, liksom av beslutet av den 19 januari 2009 varigenom klagomålet mot det första beslutet avslogs

Domslut

Carlo van Heuckeloms talan ogillas.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 180, 1.8.2009, s. 63.