Language of document : ECLI:EU:F:2010:52

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

15 päivänä kesäkuuta 2010

Asia F-45/09

Maddalena Lebedef-Caponi

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Arviointi – Urakehitystä koskeva kertomus – Vuoden 2007 arviointikierros – Kumoamiskanne – Ilmeinen arviointivirhe – Henkilöstön edustajat – Ad hoc -arviointiryhmän lausunto

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Maddalena Lebedef-Caponi vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan hänestä ajanjaksolle 1.1.–31.12.2007 laaditun urakehitystä koskevan kertomuksen.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Arviointi – Urakehitystä koskeva kertomus

(Henkilöstösääntöjen 43 artikla)

2.      Virkamiehet – Kanne – Kanneperuste, joka koskee henkilölle vastaisen toimen toteuttajan toimivallan puuttumista – Toteaminen viran puolesta

3.      Virkamiehet – Arviointi – Urakehitystä koskeva kertomus – Laatiminen – Henkilöstön edustajan tehtäviä hoitavat virkamiehet

(Henkilöstösääntöjen 43 artikla)

4.      Virkamiehet – Arviointi – Urakehitystä koskeva kertomus – Laatiminen – Henkilöstön edustajan tehtäviä hoitavat virkamiehet

(Henkilöstösääntöjen 43 artikla)

1.       Virkamiestuomioistuimen asiana ei ole korvata omalla arvioinnillaan niiden henkilöiden arviointia, joiden tehtävänä on arvioida arvioitavan henkilön työtä. Unionin toimielimillä on nimittäin laaja harkintavalta, kun ne arvioivat virkamiestensä työtä. Urakehitystä koskeviin kertomuksiin sisältyvät virkamiehiä koskevat arvoarvostelmat jäävät tuomioistuinvalvonnan ulkopuolelle, sillä valvonta koskee ainoastaan mahdollisia muotovirheitä, hallintoviranomaisen tekemiä arviointeja rasittavia tosiseikkoja koskevia ilmeisiä virheitä ja mahdollista harkintavallan väärinkäyttöä.

(ks. 32 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑51/04, Leite Mateus v. komissio, 18.10.2005, 51 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa ja asia T‑285/04, Andrieu v. komissio, 13.7.2006 (Kok. H., s. I‑A‑2‑161 ja II‑A‑2‑775, 99 kohta)

2.      Kanneperuste, joka koskee henkilölle vastaisen toimen toteuttajan toimivallan puuttumista, on oikeusjärjestyksen perusteita koskeva peruste, joka virkamiestuomioistuimen on tutkittava joka tapauksessa omasta aloitteestaan.

(ks. 38 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑210/98 P, Salzgitter v. komissio, 13.7.2000 (Kok., s. I‑5843, 56 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 ja T-104/89, BASF ym. v. komissio, 27.2.1992 (Kok., s. II-315, 31 kohta)

3.      Vaikka komission antamien, henkilöstösääntöjen 43 artiklan yleisten täytäntöönpanosäännösten 6 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaan heidän, jotka arvioivat virkamiestä, joka hoitaa henkilöstön edustajan tehtäviä, on kuultava ad hoc -arviointiryhmää ja otettava huomioon ad hoc -arviointiryhmän lausunto urakehitystä koskevan kertomuksen laatimisen yhteydessä, heidän ei kuitenkaan tarvitse noudattaa tätä lausuntoa. Jos he päättävät olla noudattamatta lausuntoa, heidän on esitettävä siihen johtaneet syyt, eikä pelkkä ad hoc -arviointiryhmän lausunnon liittäminen urakehitystä koskevaan kertomukseen riitä tässä yhteydessä siihen, että perusteluvelvollisuutta voidaan katsoa noudatetun.

Henkilöstösäännöistä ja yleisistä täytäntöönpanosäännöksistä ei myöskään ilmene, että heillä, jotka arvioivat virkamiestä, oleva velvollisuus ottaa huomioon ad hoc -arviointiryhmän lausunto edellyttäisi, että heidän olisi myönnettävä virkamiehelle erityisiä pisteitä niiden pisteiden lisäksi, joiden perusteella arvioidaan hänen toimintaansa virassaan.

(ks. 45 ja 48 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑326/01, Lebedef v. komissio, 5.11.2003 (Kok. H., s. I‑A‑273 ja II‑1317, 55 kohta); asia T‑98/02, Lebedef-Caponi v. komissio, 5.11.2003 (Kok. H., s. I‑A‑277 ja II‑1343, 50 kohta); asia T‑43/04, Fardoom ja Reinard v. komissio, 25.10.2005 (Kok. H., s. I‑A‑329 ja II‑1465, 87 kohta) ja asia T‑95/04, Lavagnoli v. komissio, 17.5.2006 (Kok. H., s. I‑A‑2‑121 ja II‑A‑2‑569, 84 kohta)

Virkamiestuomioistuin: asia F‑108/06, Diomede Basili v. komissio, 13.12.2007 (Kok. H., s. I‑A‑1‑447 ja II‑A‑1‑2515, 37 ja 47 kohta)

4.     Komission antamien, henkilöstösääntöjen 43 artiklan yleisten täytäntöönpanosäännösten 6 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettuina henkilöstön edustajan tehtävinä ei voida ottaa huomioon sellaisen tehtävän hoitamista, jota hallintoviranomainen – eikä henkilöstökomitea tai ammattiyhdistys tai ammattijärjestö – on määrännyt virkamiehen hoitamaan. Erityisen säännöksen, jonka perusteella he, jotka arvioivat virkamiestä, voisivat ottaa tällaiset tehtävät huomioon, puuttuminen, vaikka se onkin valitettavaa, ei voi kuitenkaan johtaa tulkintaan, joka on selvästi yleisten täytäntöönpanosäännösten 6 artiklan 3 kohdan c alakohdan säännösten, joita täydennetään kyseisten säännösten liitteessä I, sanamuodon vastainen.

(ks. 57 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: em. asia Diomede Basili v. komissio, 35 kohta