Language of document : ECLI:EU:F:2010:52

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
(druga izba)

z dnia 15 czerwca 2010 r.


Sprawa F-45/09


Maddalena Lebedef-Caponi

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – Postępowanie w sprawie oceny za 2007 r. – Skarga o stwierdzenie nieważności – Oczywisty błąd w ocenie – Przedstawiciele personelu – Opinia grupy ad hoc

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA, w której M. Lebedef-Caponi żąda stwierdzenia nieważności sprawozdania z przebiegu swojej kariery zawodowej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.


Streszczenie


1.      Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej

(regulamin pracowniczy, art. 43)

2.      Urzędnicy – Skarga – Zarzut dotyczący braku właściwości organu, który wydał akt niekorzystny – Stwierdzenie z urzędu

3.      Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – Sporządzenie – Urzędnicy wykonujący zadania związane z reprezentacją personelu

(regulamin pracowniczy, art. 43)

4.       Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej – Sporządzenie – Urzędnicy wykonujący zadania związane z reprezentacją personelu

(regulamin pracowniczy, art. 43)

1.      Nie jest zadaniem Sądu do spraw Służby Publicznej zastępowanie własną oceną oceny osób odpowiedzialnych za dokonywanie oceny pracy danej osoby. Instytucjom Unii przysługuje bowiem szeroki zakres uznania przy ocenie pracy swych urzędników. Wartościujące oceny urzędników zawarte w sprawozdaniach z przebiegu kariery zawodowej są wyłączone z kontroli sądowej, której dokonuje się jedynie w odniesieniu do ewentualnych uchybień formalnych, oczywistych błędów w ocenie administracji oraz ewentualnego nadużycia władzy.

(zob. pkt 32)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑51/04 Leite Mateusz przeciwko Komisji, 18 października 2005 r., niepublikowana w Zbiorze, pkt 51; sprawa T‑285/04 Andrieu przeciwko Komisji, 13 lipca 2006 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑2‑161, II‑A‑2‑775, pkt 99

2.      Zarzut dotyczący braku właściwości organu wydającego akt niekorzystny stanowi bezwzględną przesłankę procesową, którą w każdym razie Sąd do spraw Służby Publicznej powinien zbadać z urzędu.

(zob. pkt 38)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa C‑210/98 P Salzgitter przeciwko Komisji, 13 lipca 2000 r., Rec. s. I‑5843, pkt 56

Sąd Pierwszej Instancji: sprawy połączone T‑79/89, T‑84/89, T‑85/89, T‑86/89, T‑89/89, T‑91/89, T‑92/89, T‑94/89, T‑96/89, T‑98/89, T‑102/89 i T‑104/89 BASF i in. przeciwko Komisji, 27 lutego 1992 r., Rec. s. II‑315, pkt 31

3.      O ile zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. c) ogólnych przepisów wykonawczych do art. 43 regulaminu pracowniczego, wydanych przez Komisję, osoby oceniające urzędnika pełniącego funkcje związane z reprezentacją personelu mają obowiązek zasięgnąć opinii grupy ad hoc ds. oceny oraz uwzględnić jej opinię przy sporządzaniu sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej, o tyle nie są one zobowiązane do zastosowania się do omawianej opinii. Jeśli się do niej nie zastosują, powinny wyjaśnić przyczyny, które skłoniły je do przyjęcia odmiennego stanowiska, a samo załączenie opinii grupy ad hoc do sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej nie jest w tym względzie wystarczające, by uznać obowiązek uzasadnienia za spełniony.

Ponadto z żadnego przepisu regulaminu pracowniczego czy ogólnych przepisów wykonawczych nie wynika, by obowiązek uwzględnienia przez oceniających opinii grupy ad hoc nakazywał im przyznać urzędnikowi dodatkowo szczególne punkty ponad punkty mające na celu ocenę jego pracy wykonywanej w ramach jego stanowiska.

(zob. pkt 45, 48)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑326/01 Lebedef przeciwko Komisji, 5 listopada 2003 r., RecFP s. I‑A‑273, II‑1317, pkt 55; sprawa T‑98/02 Lebedef-Capon przeciwko Komisji, 5 listopada 2003 r., RecFP s. I‑A‑277, II‑1343, pkt 50; sprawa T‑43/04 Fardoom i Reinard przeciwko Komisji, 25 października 2005 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑329, II‑1465, pkt 87; sprawa T‑95/04 Lavagnoli przeciwko Komisji, 17 maja 2006 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑2‑121, II‑A‑2‑569, pkt 84

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑108/06 Diomede Basili przeciwko Komisji, 13 grudnia 2007 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑447, II‑A‑1‑2515, pkt 37, 47

4.      Funkcji, do której pełnienia urzędnik został wyznaczony przez administrację, a nie przez komitet pracowniczy lub organizację związkową czy zawodową, nie można uwzględnić jako działalności związanej z reprezentacją personelu w rozumieniu art. 6 ust. 3 lit. c) ogólnych przepisów wykonawczych do art. 43 regulaminu pracowniczego, wydanych przez Komisję. Tymczasem brak, niewątpliwie niepożądany, konkretnego przepisu pozwalającego na uwzględnienie przez oceniających tego rodzaju działalności nie może prowadzić do interpretacji pozostającej w oczywistej sprzeczności z literą art. 6 ust. 3 lit. c) ogólnych przepisów wykonawczych oraz załącznika I do tych przepisów, który stanowi ich uzupełnienie.

(zob. pkt 57)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: ww. sprawa Diomede Basili przeciwko Komisji, pkt 35