Language of document : ECLI:EU:F:2010:68

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(první senát)

29. června 2010

Věc F‑44/09

Brigitte Knöll

v.

Evropský policejní úřad (Europol)

„Veřejná služba – Zaměstnanci Europolu – Neprodloužení smlouvy – Smlouva na dobu neurčitou – Článek 6 služebního řádu zaměstnanců Europolu – Zásada dodržování práva na obhajobu“

Předmět: Žaloba podaná na základě čl. 40 odst. 3 Úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Úmluva o Europolu), a čl. 93 odst. 1 služebního řádu pro zaměstnance Europolu, kterou se B. Knöll domáhá zrušení rozhodnutí Europolu ze dne 12. června 2008, kterým bylo odmítnuto uzavřít s ní smlouvu na dobu neurčitou, a rozhodnutí Europolu ze dne 7. ledna 2009, kterým byla zamítnuta její stížnost podaná proti rozhodnutí ze dne 12. června 2008.

Rozhodnutí: Rozhodnutí ze dne 12. června 2008, kterým Europol odmítl uzavřít se žalobkyní smlouvu na dobu neurčitou, se zrušuje. Europolu se ukládá náhrada nákladů řízení.

Shrnutí

1.      Právo Unie – Zásady – Právo na obhajobu

2.      Úředníci – Zaměstnanci Europolu – Rozhodnutí týkající se služebního postavení zaměstnance – Zohlednění skutečností neuvedených v jeho osobním spisu – Protiprávnost

(Služební řád zaměstnanců Europolu, články 6 a 23)

3.      Úředníci – Zaměstnanci Europolu – Rozhodnutí týkající se služebního postavení zaměstnance – Zohlednění skutečností neuvedených v jeho osobním spisu – Rozhodující vliv – Zrušení – Podmínky

(Služební řád zaměstnanců Europolu, článek 23)

1.      Dodržování práva na obhajobu představuje podstatnou formální náležitost, jejíž porušení může být posuzováno z úřední povinnosti. V každém řízení zahájeném vůči určité osobě, které může vést k aktu nepříznivě zasahujícímu do jejího právního postavení, představuje toto dodržování rovněž základní zásadu práva Unie, která musí být zaručena i tehdy, když neexistuje žádná právní úprava týkající se dotčeného řízení. Tato zásada vyžaduje, aby každá osoba, vůči níž může být přijato rozhodnutí nepříznivě zasahující do jejího právního postavení, mohla účelně vyjádřit svoje stanovisko ke skutečnostem, které jí mohou být v aktu, který má být vydán, přičteny k tíži. Právo na přístup ke spisu, které je nerozlučně spjato se zásadou dodržování práva na obhajobu, vyžaduje, aby administrativa předala dotyčnému zaměstnanci veškeré podklady, ze kterých může ve svém rozhodnutí vycházet.

(viz body 59 a 60)

Odkazy:

Soudní dvůr: 7. května 1991, Interhotel v. Komise, C‑291/89, Recueil, s. I‑2257, bod 14; 7. ledna 2004, Aalborg Portland a další v. Komise, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P a C‑219/00 P, Recueil, s. I‑123, body 68 a 71; 9. listopadu 2006, Komise v. De Bry, C‑344/05 P, Sb. rozh. s. I‑10915, body 37 a 38; 6. prosince 2007, Marcuccio v. Komise, C‑59/06 P, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 46

Tribunál: 15. března 2000, Cimenteries CBR a další v. Komise, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 až T‑32/95, T‑34/95 až T‑39/95, T‑42/95 až T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 až T‑65/95, T‑68/95 až T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 a T‑104/95, Recueil, s. II‑491, bod 487

Soud pro veřejnou službu: 11. září 2008, Bui Van v. Komise, F‑51/07, Sb. VS s. I‑A‑1‑289 a II‑A‑1‑1533, bod 77, který je předmětem kasačního opravného prostředku dosud projednávaného před Tribunálem Evropské unie, věc T‑491/08 P

2.      Článek 23 služebního řádu zaměstnanců Europolu má za cíl zajistit práva zaměstnanců na obhajobu tím, že brání tomu, aby rozhodnutí přijatá administrativou, která se dotýkají postavení zaměstnance a jeho služebního postupu, byla založena na skutečnostech souvisejících s jeho způsobilostí, výkonností nebo chováním, jež nejsou uvedeny v jeho osobním spisu. Z toho vyplývá, že rozhodnutí založené na takových skutkových poznatcích je v rozporu se zárukami uvedeného služebního řádu a musí být zrušeno jakožto rozhodnutí přijaté v řízení stiženém protiprávností.

Rozhodnutí, které bylo vydáno na základě zvláštního řízení k uzavírání smluv na dobu neurčitou podle článku 6 tohoto služebního řádu a článku 7 rozhodnutí ze dne 8. prosince 2006 o provedení článku 6 služebního řádu pro zaměstnance Europolu, se může dotýkat služebního poměru zaměstnance Europolu, takže je rozhodnutím, které nepříznivě zasahuje do jeho právního postavení. Z toho vyplývá, že takové rozhodnutí smí být přijato pouze v souladu se zásadou dodržování práv na obhajobu.

(viz body 61 a 63)

Odkazy:

Soudní dvůr: 28. června 1972, Brasseur v. Parlament, 88/71, Recueil, s. 499, bod 11; 12. února 1987, Bonino v. Komise, 233/85, Recueil, s. 739, bod 11

Tribunál: 6. února 2003, Pyres v. Komise, T‑7/01, Recueil FP, s. I‑A‑37 a II‑239, body 70 a 72; 13. prosince 2005, Cwik v. Komise, T‑155/03, T‑157/03 a T‑331/03, Sb. VS s. I‑A‑411 a II‑1865, bod 50

Soud pro veřejnou službu: 28. června 2007, Bianchi v. ETF, F‑38/06, Sb. VS s. I‑A‑1‑183 a II‑A‑1‑1009, bod 48

3.      Porušení článku 23 služebního řádu pro zaměstnance Europolu a zásady dodržování práv na obhajobu vede ke zrušení aktu pouze tehdy, je-li prokázáno, že písemnosti, které nebyly předány zaměstnanci, mohly mít rozhodující dopad na rozhodnutí administrativy, které se jej týká.

Hodnotící formulář, který není pouhým převzetím informací obsažených v hodnotící zprávě dotyčné osoby, ale obsahuje rubriky týkající se způsobilosti, výkonnosti a chování této osoby, jakož i zhodnocení dopadu neprodloužení její smlouvy na fungování Europolu, může mít na uvedené rozhodnutí rozhodující vliv.

(viz body 67 až 71)

Odkazy:

Soudní dvůr: 12. listopadu 1996, Ojha v. Komise, C‑294/95 P, Recueil, s. I‑5863, bod 67

Tribunál: 6. února 2007, Wunenburger v. Komise, T‑246/04 a T‑71/05, Sb. VS s. I‑A‑2‑21 a II‑A‑2‑131, bod 149