Language of document :

Talan väckt den 31 oktober 2007 - Barbora Baniel-Kubinova m.fl. mot Europaparlamentet

(Mål F-131/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Barbora Baniel-Kubinova (Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg) m.fl. (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europaparlamentet

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara de beslut som meddelats av Europaparlamentet tillsättningsmyndighet genom vilka det dagtraktamente som avses i artikel 10 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna inte beviljas, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena att artikel 71 i tjänsteföreskrifterna och artikel 10 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna har åsidosatts.

____________