Language of document :

Žaloba podaná dne 30. listopadu 2007 - Strack v. Komise

(Věc F-132/07)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Guido Strack (Köln, Německo) (zástupce: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise ze dne 23. července 2007, jakož i doplňujících konkludentních rozhodnutí ze dne 9. srpna 2007 a 11. září 2007 a rozhodnutí ze dne 9. listopadu 2007 v rozsahu, v němž jimi byly zamítnuty žádosti žalobce ze dne 9. dubna 2007, 11. května 2007 a 11. října 2007 o povolení ke zveřejnění dokumentů (ze všech právních hledisek, zejména v souladu s články 17, 17a, 19 a 24 služebního řádu úředníků [Evropských společenství] a případnými ustanoveními právních předpisů v oblasti autorského práva a ochrany osobních údajů) a k podání trestních oznámení na (bývalé) členy a úředníky Komise, jakož i zaplacení náhrady škody ve výši nejméně 10 000 eur

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 23. července 2007, jakož i doplňující konkludentní rozhodnutí ze dne 9. srpna 2007 a 11. září 2007 a rozhodnutí ze dne 9. listopadu 2007 v rozsahu, v němž jimi byly zamítnuty žádosti žalobce ze dne 9. dubna 2007, 11. května 2007 a 11. října 2007 o povolení ke zveřejnění dokumentů (ze všech právních hledisek, zejména v souladu s články 17, 17a, 19 a 24 služebního řádu úředníků [Evropských společenství] a případnými ustanoveními právních předpisů v oblasti autorského práva a ochrany osobních údajů) a k podání trestních oznámení na (bývalé) členy a úředníky Komise;

uložit žalované, aby žalobci zaplatila náhradu škody ve výši nejméně 10 000 eur za nemajetkovou újmu na zdraví a morální újmu, která mu vznikla v důsledku rozhodnutí, jež mají být zrušena;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________