Language of document :

Talan väckt den 20 november 2007 - Strack mot kommissionen

(Mål F-132/07)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Guido Strack (Köln, Tyskland) (ombud: advokaten H. Tettenborn)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 23 juli 2007 och varje implicit ersättande beslut av den 9 augusti 2007 och 11 september 2007 och beslutet av den 9 november 2007, i den del sökandens begäran av den 9 april 2007, 11 maj 2007 och 11 oktober 2007 om att få ta del av handlingar (enligt alla rättsliga synpunkter, särskilt artiklarna 17, 17a, 19 och 24 i tjänsteföreskrifterna och olika upphovsrättsliga och dataskyddsrättsliga bestämmelser) och om att disciplinförfaranden skall inledas mot en (f.d.) kommissionsledamot och olika tjänstemän vid kommissionen samt om skadestånd med minst 10 000 euro, avslås.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 23 juli 2007 och varje implicit ersättande beslut av den 9 augusti 2007 och 11 september 2007 och beslutet av den 9 november 2007, i den del sökandens begäran av den 9 april 2007, 11 maj 2007 och 11 oktober 2007 om att få ta del av handlingar (enligt alla rättsliga synpunkter, särskilt artiklarna 17, 17a, 19 och 24 i tjänsteföreskrifterna och olika upphovsrättsliga och dataskyddsrättsliga bestämmelser) och om att disciplinförfaranden skall inledas mot en (f.d.) kommissionsledamot och olika tjänstemän vid kommissionen

förplikta svaranden att till sökanden utge skadestånd med minst 10 000 euro för den ideella skada sökanden har lidit,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________