Language of document :

Sag anlagt den 31. oktober 2007 - Vinci mod Den Europæiske Centralbank

(Sag F-130/07)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Fiorella Vinci (Schöneck, Tyskland) (ved Rechtsanwalt B. Karthaus)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at indsættelsen af sagsøgtes skrivelse af 5. marts 2007 (07) 139a H KK7bk HEAL og af skrivelsen af 5. marts 2007 (07) 139b H KK/bk HEAL samt registreringen af Dr. Schöns "Medical Certificate" af 24. april 2007 i personalemappen er retsstridig, ligesom det er retsstridigt, at resultatet af undersøgelsen fra Deutsche Klinik für Diagnostik vedrørende sagsøgerens helbredstilstand af 2. april 2007 er blevet indført i lægejournalen.

Det fastslås, at sagsøgtes afgørelse af 3. september 2007 (07) 772 PSR JMC/cc APPE, hvorved det afvises at slette de personoplysninger, der er indeholdt i ovennævnte dokumenter, er retsstridig.

Det fastslås, at sagsøgtes opfordring til sagsøgeren af 5. marts 2007 om at lade sig underkaste en lægeundersøgelse er en nullitet.

Sagsøgte tilpligtes at betale sagsøgeren 10 000,00 EUR.

Den Europæiske Centralbank tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren søger med sin første påstand at få fastslået, at indsættelsen af de nævnte dokumenter i hendes personlige aktmappe, henholdsvis i den lægejournal, der føres separat, er retsstridig. Med den anden påstand tilsigter hun at få fastslået, at sagsøgtes afvisning af at slette de retsstridigt opnåede personoplysninger er retsstridig. Til støtte herfor gør hun gældende, at ECB's Staff Rule 5.13.4 er til hinder for såvel tilegnelse som registrering af lægelige oplysninger, idet denne bestemmelse ikke hjemler ret til dels at behandle de kategorier af personoplysninger, der er omhandlet i artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger, dels ikke som krævet i artikel 10, stk. 2b), i forordning nr. 45/2001 fastsætter et formål, der gør behandlingen nødvendig.

Med den tredje påstand søges fastslået, at Kommissionens afgørelse af 5. marts 2007, hvorved sagsøgeren blev opfordret til at lade sig underkaste en lægelig undersøgelse, er en nullitet. Sagsøgeren har til støtte herfor gjort gældende, at der er anlagt et urigtigt skøn, og at væsentlige formforskrifter i Staff Rule 5.13.4. er blevet tilsidesat. Det fremgår nemlig heraf, at det kun er den hos ECB indførte "Medical Adviser", der har beføjelse til at anordne yderligere lægelige foranstaltninger, såsom undersøgelser, og dermed ikke sagsøgerens foresatte.

Desuden nedlægges der påstand om erstatning for den ikke-økonomisk skade, der er forvoldt sagsøgeren derved, at hun måtte lade sig underkaste en omfattende lægeundersøgelse, uden at det fornødne retsgrundlag herfor forelå.

____________