Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 31 października 2007 r. - Vinci przeciwko Europejskiemu Bankowi Centralnemu

(Sprawa F-130/07)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Fiorella Vinci (Schöneck, Niemcy) (przedstawiciel: B. Karthaus, adwokat)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie, że włączenie pisma pozwanego z dnia 5 marca 2007 r. (07) 139a H KK7bk HEAL i pisma z dnia 5 marca 2007 r. (07) 139b H KK/bk HEAL do akt osobowych, oraz zachowanie w nich "Medical Certificate" Dr. Schöna z dnia 24 kwietnia 2007 r., jak również włączenie wyniku badania przeprowadzonego w dniu 2 kwietnia 2007 r. przez Deutsche Klinik für Diagnostik i dotyczącego stanu zdrowia skarżącej do akt medycznych, jest niezgodne z prawem;

stwierdzenie, że decyzja pozwanego z dnia 3 września 2007 r. (07) 772 PSR JMC/cc APPE, w której pozwany odmawia usunięcia danych osobowych z dokumentów określonych w tiret pierwszym, jest niezgodna z prawem;

stwierdzenie, że zarządzenie pozwanego z dnia 5 marca 2007 r. zobowiązujące do poddania się badaniu lekarskiemu nie wywołuje skutków prawnych;

zasądzenie od pozwanego na rzecz skarżącej kwoty 10.000,00 EUR;

obciążenie Europejskiego Banku Centralnego kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W ramach pierwszego żądania skarżąca wnosi o stwierdzenie, że włączenie wymienionych dokumentów do jej akt osobowych, względnie do osobno prowadzonych akt medycznych, jest niezgodne z prawem. Drugie żądanie dotyczy stwierdzenia, że odmowa przez pozwanego usunięcia bezprawnie uzyskanych danych osobowych jest niezgodna z prawem. W uzasadnieniu skarżąca podnosi, że staff rule 5.13.4 Europejskiego Banku Centralnego (EBC) stoi na przeszkodzie uzyskiwaniu oraz zachowywaniu danych medycznych, ponieważ po pierwsze nie upoważnia ona do przekształcania danych osobowych należących do kategorii określonych w art. 10 rozporządzenia WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (zwanego dalej "rozporządzeniem nr 45/2001") i po drugie - wbrew dyspozycji art. 10 ust. 2b) rozporządzenia nr 45/2001 - nie przewiduje celu, dla którego przekształcanie danych byłoby konieczne.

W ramach trzeciego żądania skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 5 marca 2007 r. zarządzającej poddanie się przez skarżącą badaniu lekarskiemu. Skarżąca wywodzi nieważność tej decyzji z zarzutu nadużycia swobodnego uznania oraz naruszenia istotnych przepisów proceduralnych, które wynikają jej zdaniem ze staff rule 5.13.4. Zasada ta przewiduje, że jedynie "Medical Adviser" EBC jest upoważniony do zarządzania dodatkowych środków medycznych, jak na przykład badań, nie natomiast bezpośredni przełożony skarżącej.

Ponadto skarżąca wnosi o naprawienie krzywd doznanych jakoby w następstwie faktu, że musiała poddać się szczegółowemu badaniu lekarskiemu, mimo iż nie istniała dla tego dostateczna podstawa prawna.

____________