Language of document :

Жалба, подадена на 3 декември 2007 г. - Adjemian и др./Комисия

(Дело F-134/07)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Vahan Adjemian (Angera, Италия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Отмяна на решения на Комисията, чрез които, от една страна, се отказва подновяване на договорите на жалбоподателите като договорно наети служители за неопределено време или на срочни договори и, от друга страна, се определят условията за наемане. В подкрепа на жалбата си, жалбоподателите се позовават на нарушаване на принципа за стабилност на трудовите отношения, по-специално на незаконосъобразност на член 88 от УРДС, доколкото ограничава продължителността на договорите на договорно наетите служители.

Искания на жалбоподателя

да се отменят последователните решения на Комисията, и по-специално това от 28 април 2004 г., относно максималната продължителност за наемане на временен персонал в службите ѝ,

да се обяви за незаконосъобразен член 88 от УРДС, доколкото ограничава продължителността на договорите на договорно наетите служители,

да се отменят решенията на Комисията от 23 август и 31 октомври 2007 г., с които се отхвърлят жалби R/263/07, R/492/07 и R/390/07 срещу решенията на Комисията да сключи или да поднови договорите на жалбоподателите като договорно наети служители само за определено време,

да се отмени решението на Комисията от 5 септември 2007 г., с което се отхвърлят молбите на жалбоподателите от 31 май и 20 юли 2007 г. за продължаване за неопределено време на договорите за договорно наети служители на жалбоподателите,

да се отменят решенията на Комисията за определяне на съответни условия за наемане на жалбоподателите, доколкото договорите им или тяхното продължаване са ограничени за определено време,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

____________