Language of document :

Žaloba podaná 3. decembra 2007 - Adjemian a i./Komisia

(vec F-134/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Vahan Adjemian (Angera, Taliansko) a iní (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí Komisie, ktorými bolo jednak zamietnuté predĺženie zmlúv žalobcov ako zmluvných zamestnancov na dobu určitú alebo neurčitú, a jednak stanovené podmienky zamestnávania. Na podporu svojej žaloby žalobcovia uvádzajú porušenie zásady stability pracovno-právnych vzťahov a najmä nezákonnosť článku 88 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov (PZOZ) v rozsahu, v akom obmedzuje dobu trvania zmlúv zmluvných zamestnancov.

Návrhy žalobcov

zrušiť po sebe vydané rozhodnutia Komisie a najmä rozhodnutie z 28. apríla 2004, týkajúce sa maximálnej doby zamestnávania dočasných zamestnancov v službe,

určiť, že článok 88 PZOZ je protiprávny v rozsahu, v akom obmedzuje dobu trvania zmlúv zmluvných zamestnancov,

zrušiť rozhodnutia Komisie z 23. augusta 2007 a 31. októbra 2007, ktorými boli zamietnuté sťažnosti R/263/07, R/492/07 a R/390/07 proti rozhodnutiam Komisie o uzatvorení zmluvy alebo predĺžení zmlúv žalobcov ako zmluvných zamestnancov iba na dobu určitú,

zrušiť rozhodnutie Komisie z 5. septembra 2007, ktorým boli zamietnuté žiadosti žalobcov z 31. mája 2007 a 20. júla 2007 o predĺženie zmluvy zmluvných zamestnancov na dobu neurčitú,

zrušiť rozhodnutia Komisie stanovujúce podmienky zamestnávania žalobcov v rozsahu, v akom je ich pracovná zmluva alebo jej predĺženie obmedzené na dobu určitú,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________