Language of document :

Talan väckt den 3 december 2007 - Adjemian m.fl. mot kommissionen

(Mål F-134/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Vahan Adjemian (Angera, Italien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut dels att inte förnya sökandenas anställning som kontraktsanställda på bestämd tid eller på obestämd tid, dels om fastställelse av anställningsvillkor. Sökandena åberopar till stöd för sin talan principen om anställningstrygghet, och särskilt att artikel 88 i anställningsvillkoren för övriga anställda är olaglig därför att den bestämmelsen utgör en begränsning i tiden av anställningsavtalen för kontraktsanställda.

Sökandenas yrkanden

ogiltigförklara kommissionens successiva beslut och särskilt beslut av den 28 april 2004, avseende en begränsning i tiden för anställning av tillfälligt anställda,

förklara artikel 88 i anställningsvillkoren för övriga anställda olaglig i den del den bestämmelsen innehåller en begränsning i tiden av avtalen för kontraktsanställda,

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 23 augusti och den 31 oktober 2007 om avslag på klagomål nr R/263/07, R/492/07 och R/390/07 avseende kommissionens beslut att ingå avtal eller att enbart förnya sökandenas anställningar som kontraktsanställda på bestämd tid,

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 5 september 2007 om avslag på sökandenas begäran av den 31 maj och 20 juli 2007 om förlängning på obestämd tid av deras anställningsavtal,

ogiltigförklara kommissionens beslut avseende fastställelse av villkoren för sökandenas anställning och för en förlängning av denna på bestämd tid,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________