Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 2 декември 2008 г.

Baniel-Kubinova/Европейски парламент

(Дело F-131/07)1

(Публична служба - Срочно наети служители и служители със спомагателни функции, назначени като длъжностни лица със срок за изпитване - Член 10 от Приложение VII към Правилника - Право на дневна надбавка след получаване на част от надбавката за настаняване)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Barbora Baniel-Kubinova (Alzingen Люксембург) и тринадесет други длъжностни лица на Европейския парламент (представители: S. Orlandi, J.-N. Louis и E. Marchal, avocats)

Ответник: Европейски парламент (представители: R. Ignătescu и S. Seyr)

Предмет

Отмяна на няколко решения на органа по назначаването на Парламента за отказ да се предостави на жалбоподателите дневната надбавка, посочена в член 10 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 183, 19.07.2008 г., стр. 32.