Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 2 grudnia 2008 r. - Baniel-Kubinova przeciwko Parlamentowi Europejskiemu

(Sprawa F-131/07)1

(Służba publiczna - Członkowie personelu tymczasowego i członkowie personelu pomocniczego powołani na urzędników na okres próbny - Artykuł 10 załącznika VII do regulaminu pracowniczego - Prawo do diety dziennej po otrzymaniu części dodatku na zagospodarowanie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Barbora Baniel-Kubinova (Alzingen, Luksemburg) i trzynastu innych urzędników Parlamentu Europejskiego (przedstawiciele: S. Orlandi, J.-N. Louis i E. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Parlement Europejski (przedstawiciele: R. Ignătescu i S. Seyr, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności kilku decyzji organu powołującego Parlamentu Europejskiego o nieprzyznaniu skarżącym diet dziennych, o których mowa w art. 10 załącznika VII do regulaminu pracowniczego.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron pokrywa własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 183 z 19.7.2008, s.32.