Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 2. decembra 2008 - Baniel-Kubinova/Európsky parlament

(vec F-131/07)1

(Verejná služba - Dočasní zamestnanci a pomocní zamestnanci vymenovaní za úradníkov v skúšobnej dobe - Článok 10 prílohy VII Služobného poriadku - Nárok na diéty po vyplatení časti príspevku na usídlenie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Barbora Baniel-Kubinova (Alzingen, Luxembursko) a ďalších trinásť úradníkov Európskeho parlamentu (v zastúpení: S. Orlandi, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: R. Ignătescu a S. Seyr, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie niekoľkých rozhodnutí menovacieho orgánu Parlamentu, ktorými bolo zamietnuté priznať žalobcom diéty uvedené v článku 10 prílohy VII Služobného poriadku úradníkov

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 183, 19.7.2008, s. 32.