Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 11 септември 2008 г. - Smadja/Комисия

(Дело F-135/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Наемане на работа - Назначаване - Класиране в стъпка - Ново назначаване на жалбоподателя на същия пост след отмяната на първото назначаване с Решение на Първоинстанционния съд - Принцип на пропорционалност - Принцип на защита на оправданите правни очаквания - Задължение за полагане на грижа)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Daniele Smadja (Ню Делхи, Индия) (представител: É. Boigelot, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: D. Martin и K. Herrmann)

Предмет

От една страна, отмяна на решението на Комисията за назначаване на жалбоподателя, длъжностно лице, първоначално класирано в степен A*15, стъпка 4, тъй като това решение го класира в степен A*15, стъпка 1, вследствие на неговото преназначаване на поста директор на дирекция В RELEX ("Многостранни отношения и права на човека"), след отмяната на неговото първо назначаване и, от друга страна, искане за обезщетяване на неимуществени и имуществени вреди

Диспозитив

Отменя Решението на Комисията на Европейските общности от 21 декември 2006 г. за класиране на г-жа Smadja в степен A*15, стъпка 1, със стъпка по старшинство към 1 ноември 2005 г.

Осъжда Комисията на Европейските общности да заплати всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 37 от 9.2.2008 г, стр. 35