Language of document : ECLI:EU:F:2008:159

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (първи състав)

2 декември 2008 година

Дело F-131/07

Barbora Baniel-Kubinova и др.

срещу

Европейски парламент

„Публична служба — Срочно наети служители и служители със спомагателни функции, назначени като длъжностни лица със срок за изпитване — Член 10 от приложение VII към Правилника — Право на дневна надбавка след получаване на част от надбавката за настаняване“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 EО и 152 EA, с която г‑жа Baniel-Kubinova и още 13 длъжностни лица на Парламента искат отмяна на решенията на Парламента за отказ да им се предостави дневната надбавка, предвидена в член 10 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица

Решение: Отхвърля жалбата. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Възстановяване на разноски — Надбавка за настаняване — Срочно наети служители

(член 5, параграф 1 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица; член 24 от Условията за работа на другите служители)

2.      Длъжностни лица — Възстановяване на разноски — Дневна надбавка — Условия за предоставяне — Длъжностно лице със срок за изпитване, получило надбавката за настаняване като срочно нает служител — Изключване

(член 71 от Правилника за длъжностните лица; членове 5 и 10 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица; член 24, параграф 1 от Условията за работа на другите служители)

1.      В член 24 от Условията за работа на другите служители общностният законодател предвижда изплащането на надбавка за настаняване на срочно наети служители, като изхожда от предпоставката, че дори без сигурността на работното място на длъжностното лице титуляр срочно наетите служители, предвидимата продължителност на работата на които е поне една година, могат да поискат да се интегрират постоянно и трайно в мястото си на работа. Надбавката за настаняване се изплаща на срочно наетите служители именно за да посрещнат разходите, произтичащи от усилието, направено с оглед на подобна интеграция, макар и частично в случаите, когато предвидимата продължителност на работа е под три години.

(вж. точка 20)

2.      Обикновеното сравнение на членове 5 и 10 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица не допуска възможността лице, получило надбавката за настаняване като срочно нает служител по силата на член 24, параграф 1 от Условията за работа на другите служители, да претендира впоследствие при назначаването му като длъжностно лице със срок за изпитване ползването от надбавката за настаняване, и то независимо от промяна в установения с Правилника режим. Действително, доколкото предоставянето на надбавката за настаняване се обуславя от преместването на местопребиваването към мястото на работа на заинтересуваното лице, същото не може впоследствие валидно да поддържа, с цел да получи друго имуществено предимство, като например дневна надбавка, че настаняването му в мястото на работа е временно, за разлика от „истинско“ местопребиваване, което било в неговата страна по произход.

Доколкото заинтересуваното лице, с цел да получи надбавката за настаняване, е подало декларация, за да докаже, че местопребиваването му е в мястото на работа, като е приложило към тази декларация необходимите удостоверителни документи, администрацията има право, поради причини, свързани с отношенията на доверие, които трябва да съществуват между институция и нейните длъжностни лица, както и поради причини на здравословно административно управление, да не преразглежда въпроса относно местопребиваването на посоченото заинтересувано лице, когато то иска предоставянето на дневна надбавка.

(вж. точки 27 и 30)