Language of document : ECLI:EU:F:2008:159

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta)

2008. gada 2. decembrī

Lieta F‑131/07

Barbora Baniel‑Kubinova u.c.

pret

Eiropas Parlamentu

Civildienests – Pagaidu darbinieki un palīgdarbinieki, kas iecelti par pārbaudāmajiem ierēdņiem – Civildienesta noteikumu VII pielikuma 10. pants – Tiesības saņemt dienas naudu pēc tam, kad saņemta daļa no iekārtošanās pabalsta

Priekšmets: Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru B. Banjela‑Kubinova [B. Baniel‑Kubinova] un trīspadsmit citi Parlamenta ierēdņi lūdz atcelt Parlamenta lēmumus, ar kuriem prasītājiem atteikts piešķirt Civildienesta noteikumu VII pielikuma 10. pantā paredzēto dienas naudu.

Nolēmums: Prasību noraidīt. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Izdevumu atlīdzināšana – Iekārtošanās pabalsts – Pagaidu darbinieki

(Civildienesta noteikumu VII pielikuma 5. panta 1. punkts; Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 24. pants)

2.      Ierēdņi – Izdevumu atlīdzināšana – Dienas nauda – Piešķiršanas nosacījumi – Pārbaudāmais ierēdnis, kas saņēmis iekārtošanās pabalstu kā pagaidu darbinieks – Izslēgšana

(Civildienesta noteikumu 71. pants; VII pielikuma 5. un 10. pants; Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 24. panta 1. punkts)

1.      Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 24. pantā iekārtošanās pabalsta maksāšanu pagaidu darbiniekiem Kopienu likumdevējs paredz, pamatodamies uz pieņēmumu, ka pagaidu darbinieki, kuru paredzamais nodarbinātības ilgums ir vismaz viens gads, pat ja viņiem nav tādas drošības par darbavietas saglabāšanu, kāda ir amatā apstiprinātam ierēdnim, var vēlēties pastāvīgi un ilglaicīgi integrēties savā dienesta vietā. Lai segtu no šādai integrācijai veltītajiem pūliņiem izrietošās izmaksas, pagaidu darbiniekiem, lai arī tikai daļēji gadījumā, ja paredzamais nodarbinātības ilgums ir mazāks par trīs gadiem, maksā iekārtošanās pabalstu.

(skat. 20. punktu)

2.      Vienkārši salīdzinot Civildienesta noteikumu VII pielikuma 5. un 10. pantu, redzams, ka tajos personai, kura saskaņā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 24. panta 1. punktu kā pagaidu darbinieks saņēmusi iekārtošanās pabalstu, vēlāk, tiekot ieceltai par pārbaudāmo ierēdni, neatkarīgi no dienesta attiecību regulējuma maiņas ir liegts pieprasīt tiesības uz dienas naudu. Tā kā iekārtošanās pabalsta piešķiršana ir pakārtota ieinteresētās personas dzīvesvietas pārcelšanai uz dienesta vietu, kādas citas finansiālas priekšrocības, kā, piemēram, dienas naudas, saņemšanai viņa vēlāk nevar pamatoties uz to, ka viņas iekārtošanās dienesta vietā atšķirībā no viņas izcelsmes vietas valstī esošās “īstenās” dzīvesvietas ir īslaicīga.

Tiktāl, ciktāl, lai saņemtu iekārtošanās pabalstu, ieinteresētā persona ir veikusi ar zvērestu apliecinātu paziņojumu, lai pierādītu savas dzīvesvietas atrašanos dienesta vietā, šim paziņojumam pievienojot vajadzīgos apliecinošos dokumentus, administrācija ir tiesīga no uzticības attiecībām, kurām jābūt starp iestādi un tās ierēdņiem, izrietošu apsvērumu dēļ, kā arī labas administratīvās pārvaldības apsvērumu dēļ no jauna neizskatīt jautājumu par minētās ieinteresētās personas dzīvesvietu, kad tā lūdz dienas naudas piešķiršanu.

(skat. 27. un 30. punktu)