Language of document : ECLI:EU:F:2008:159

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ (pierwsza izba)

z dnia 2 grudnia 2008 r.

Sprawa F-131/07

Barbora Baniel-Kubinova i in.

przeciwko

Parlamentowi Europejskiemu

Służba publiczna – Członkowie personelu tymczasowego i pomocniczego powołani na urzędników na okres próbny – Artykuł 10 załącznika VII do regulaminu pracowniczego – Prawo do diety dziennej po otrzymaniu części dodatku na zagospodarowanie

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której B. Baniel-Kubinova i 13 innych urzędników Parlamentu żąda stwierdzenia nieważności decyzji Parlamentu w sprawie nieprzyznania im diety dziennej, o której mowa w art. 10 załącznika VII do regulaminu pracowniczego.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Każda ze stron pokrywa własne koszty.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Zwrot kosztów – Dodatek na zagospodarowanie – Personel tymczasowy

(regulamin pracowniczy, załącznik VII, art. 5 ust. 1; warunki zatrudnienia innych pracowników, art. 24)

2.      Urzędnicy – Zwrot kosztów – Dieta dzienna – Warunki przyznania – Urzędnik na okresie próbnym, który otrzymał dodatek na zagospodarowanie, będąc członkiem personelu tymczasowego – Wyłączenie

(regulamin pracowniczy, art. 71; załącznik VII, art. 5, 10; warunki zatrudnienia innych pracowników, art. 24 ust. 1)

1.      Prawodawca wspólnotowy przewidział w art. 24 warunków zatrudnienia innych pracowników przyznanie personelowi tymczasowemu dodatku na zagospodarowanie, wychodząc z założenia, że choć nie mają oni takiej pewności zatrudnienia, jak urzędnicy powołani na czas nieokreślony, to ponieważ ich przewidywalny okres pracy wynosi przynajmniej rok, mogą oni dążyć do trwałej integracji na stałe w miejscu zatrudnienia. Aby zrekompensować koszty wynikające ze starań podejmowanych w dążeniu do osiągnięcia takiej integracji, wypłaca się personelowi tymczasowemu dodatek na zagospodarowanie, choć w przypadku przewidywanego czasu pracy poniżej trzech lat – jedynie w części.

(zob. pkt 20)

2.      Proste porównanie przepisów art. 5 i 10 załącznika VII do regulaminu pracowniczego stoi na przeszkodzie temu, by osoba, która otrzymała dodatek na zagospodarowanie, będąc członkiem personelu tymczasowego, na podstawie art. 24 ust. 1 warunków zatrudnienia innych pracowników, mogła dochodzić następnie, przy powołaniu jej na urzędnika na okres próbny, prawa do diety dziennej, i to bez względu na zmianę jej statusu wynikającego z regulaminu pracowniczego. Skoro bowiem przyznanie dodatku na zagospodarowanie uzależnione jest od przeniesienia miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia zainteresowanego, nie może on następnie skutecznie utrzymywać – aby uzyskać inne świadczenie pieniężne, takie jak diety dzienne – że w miejscu zatrudnienia osiedlił się tylko tymczasowo, w odróżnieniu od „prawdziwego” miejsca zamieszkania, znajdującego się w kraju jego pochodzenia.

Jeżeli w celu uzyskania dodatku na zagospodarowanie zainteresowany składa oświadczenie w celu wykazania, że jego miejsce zamieszkania znajduje się w miejscu zatrudnienia, i dołącza do wspomnianego oświadczenia odpowiednie dokumenty poświadczające, ze względu na zaufanie, które powinno cechować stosunki między instytucją a urzędnikami oraz ze względów właściwego zarządzania sprawami administracyjnymi administracja ma prawo odmówić ponownego rozpatrzenia kwestii miejsca zamieszkania zainteresowanego, gdy występuje on o przyznanie diety dziennej.

(zob. pkt 27, 30)