Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 20 януари 2011 г. - Strack/Комисия

(Дело F-132/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Членове 17, 17а и 19 от Правилника - Молба за разрешение за оповестяване съдържанието на документи - Молба за разрешение за публикуване на текст - Молба за разрешение за използване на констатации пред национални правораздавателни органи - Допустимост)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Guido Strack (Кьолн, Германия) (представител: H. Tettenborn)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и B. Eggers подпомагани от B. Wägenbaur, avocat)

Предмет на делото

Публична служба - Отмяна на няколко решения на Комисията, с които се отхвърля молбата на жалбоподателя за даване на разрешение, от една страна, за публикуване на някои документи и от друга страна, за подаване на жалба против (бивши) комисари и служители на Комисията - Молба за присъждане на обезщетение

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда г-н Strack да заплати съдебните разноски.

____________

1 - ОВ C 107, 26.4.2008 г., стр. 44.