Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 20. januára 2011 - Strack/Komisia

(vec F-132/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Články 17, 17a a 19 služobného poriadku - Žiadosť o povolenie zverejniť dokumenty - Žiadosť o povolenie zverejniť text - Žiadosť o povolenie poskytnúť informácie pred vnútroštátnymi súdmi - Prípustnosť)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Guido Strack (Kolín, Nemecko) (v zastúpení: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Verejná služba - Zrušenie viacerých rozhodnutí Komisie, ktorými boli jednak zamietnuté žiadosti žalobcu o povolenie zverejniť určité dokumenty a jednak žiadosť o možnosť podať žalobu proti (bývalým) komisárom a úradníkom Komisie - Návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    G. Strack je povinný nahradiť všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 107, 26.4.2008, s. 44.